| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Łódzkiego Kuratora Oświaty; Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 kwietnia 2012r.

Zawarte w dniu 16 kwietnia 2012 r.

pomiędzy

Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską

a

Łódzkim Kuratorem Oświaty Janem Kamińskim

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 40 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 411) zwanego dalej "rozporządzeniem" Wojewoda Łódzki - zwany dalej "Wojewodą" zawiera z Łódzkim Kuratorem Oświaty - zwanym dalej "Kuratorem" następujące porozumienie.

§ 1. Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji wykonanie następujących zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV-VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:

1) zebranie od jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia z terenu województwa łódzkiego, wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.;

2) powołanie zespołu do spraw oceny wniosków, który dokona ich oceny formalnej i finansowej o udzielenie wsparcia finansowego i kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym;

3) sporządzenie na zasadach określonych § 14 ust. 1 rozporządzenia protokołu i przekazanie Wojewodzie, w terminie do dnia 14 maja 2012 r., wraz z informacją o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego, w celu przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej;

4) przekazanie organom prowadzącym informacji o udzieleniu/odmowie udzielenia wsparcia finansowego, wynikającej z decyzji Wojewody;

5) zawarcie w imieniu Wojewody umów o udzielenie dotacji z organami prowadzącymi, którym przyznano wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

6) przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pisemnej informacji o przyznanym wsparciu dla organów prowadzących celem realizacji;

7) kontrolę sposobu wykorzystania dotacji;

8) zebrania od organów prowadzących sprawozdań, o których mowa w § 18 rozporządzenia;

9) dokonanie i przekazanie Wojewodzie oceny efektów realizacji Programu - "Cyfrowa szkoła" na terenie województwa łódzkiego, w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.;

10) przekazanie sprawozdania podpisanego przez Wojewodę, Ministrowi Edukacji Narodowej.

§ 2. Kurator zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszego porozumienia z należytą starannością i nie może powierzyć realizacji tych czynności innemu podmiotowi.

§ 3. 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu realizacji zadań określonych w § 1
porozumienia, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Wojewody, w każdym czasie, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora.

§ 4. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. W sprawach nieunormowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Łódzki Kurator Oświaty


Jan Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »