| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie gminy Rzgów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z art. 80 ust. 1-4 i art. 90 ust.1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r., Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy Rzgów, zwanej dalej "organem dotującym", przysługują na każdego ucznia następującym podmiotom, zwanymi dalej "podmiotami dotowanymi":

1) publicznym przedszkolom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Rzgów na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

2) innym publicznym formom wychowania przedszkolnego niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 i z 2011 r. Nr 143, poz. 839), w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

3) niepublicznym przedszkolom w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Rzgów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

4) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w §1 pkt 2 w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów.

§ 2. Środki finansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane przez Gminę Rzgów, przeznacza się na podwyższenie wysokości dotacji, o których mowa w §1, dla podmiotów dotowanych, których dotyczy wniosek.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym, o których mowa w §1 pkt 3 i 4 jest przedstawienie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany informacji o planowanej liczbie uczniów. Informację składa się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej podmiot dotowany złożony w Urzędzie Miejskim w Rzgowie do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

1) składania w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. Informacja ta winna być sporządzona i przekazana w wersji drukowanej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 niniejszej uchwały;

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji;

4) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie podmiotu dotowanego oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. Kwoty dotacji będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazywanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w §4 pkt 1.

§ 6. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa w §1 pkt 1-4.

§ 7. 1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, ustalane są na podstawie wysokości standardu finansowego "A" obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielania dotacji, dokonuje się wyrównywania kwot dotacji ustalonej zgodnie z ust.1.

§ 8. 1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie Gminy Rzgów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji, dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.1, że wysokość udzielonej dotacji była niższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rzgów za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rzgów, w terminie do 31 maja następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.1, że wysokość udzielonej dotacji była wyższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rzgów za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rzgów, osoba prowadząca podmiot dotowany dokonuje zwrotu nadwyżki kwoty otrzymanej dotacji, najpóźniej do dnia 31 maja.

§ 9. Dotacje, o których mowa w §1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań podmiotu dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących podmiotu dotowanego.

§ 10. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

§ 12. Kwotę dotacji należy wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, na który została przyznana.

§ 13. Kwotę dotacji niewykorzystaną należy zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zaprzestania prowadzenia zadania, o którym mowa w § 9 uchwały.

§ 14. 1. PracownicyUrzędu Miejskiego w Rzgowie, zwani dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych,w zakresie:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §4 pkt 1;

2) prawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie zasadami określonymi w art. 80 ust.3d oraz art.90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.

2. Kontrolujący mają prawo wstępu do placówek, o których mowa w §1 pkt 1-4 oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego, w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 15. 1. Kontrolę, o której mowa w §14 przeprowadzają kontrolujący na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

2. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą, jest zapewnienie kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,w szczególności:

1) przedstawienia żądanych dokumentów objętych zakresem kontroli;

2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń, w tym przez osoby upoważnione przez osobę prowadzącą podmiot dotowany;

3) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub osoba przez nią upoważniona.

5. Osobie prowadzącej podmiot dotowany przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu, w terminie trzech dni od daty podpisania protokołu.

§ 16. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolujących nieprawidłowości, kontrolujący przygotowują wystąpienie pokontrolne, w którym informują osobę prowadzącą o stwierdzonych nieprawidłowościach.

2. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Burmistrz Rzgowa.

3. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolujących o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Marek Bartoszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia.........................................

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
NA ROK......................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Planowana liczba uczniów..................................................................................................................

a) W tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:....................................................................

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

NA ROK.....................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Numer NIP podmiotu dotowanego:....................................................................................................

4. Numer REGON podmiotu dotowanego:.............................................................................................

5. Typ i rodzaj podmiotu dotowanego:....................................................................................................

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

...............................................................................................................................................................

7. Numer i data wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego:

................................................................................................................................................................

8. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja:

................................................................................................................................................................

...........................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

MIESIĘCZNA INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

w roku...................za miesiąc.................................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Aktualna liczba uczniów na pierwszy dzień w miesiącu......................................wynosi..................

4. W tym liczba uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z danymi SIO)..................................................

5. Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów wynosi......................................................

6. Liczba uczniów zamieszkałych poza Gminą Rzgów wynosi..............................................................

(załączyć listę uczniów z podaniem adresu zamieszkania i nazwy gminy).

.

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

ROZLICZENIE DOTACJI
za............. kwartał.....................roku

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Kwota otrzymanej dotacji (narastająco od początku roku):................................................................

4. Faktyczna liczba uczniów:...................................................................................................................

(narastająco od początku roku, zgodnie z informacjami miesięcznymi)

5. Wykorzystanie otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji(narastająco od początku roku)

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakup matreriałów i wyposażenia

5.

Pomoce naukowe i dydaktyczne

6.

Remonty

7.

Inne (wymienić jakie)

Razem:

Kwota niewykorzystanej dotacji razem:

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin składania do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »