| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d" i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 ) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ), Rada Gminy w Ozorkowie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/135/11Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie : " na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1 858 541,00 zł ";

2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota
rezerwy

A

Rezerwa ogólna

102400,00

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

102400,00

-rezerwa ogólna

102400,00

Razem rezerwa ogólna

102400,00

B

Rezerwy celowe

65000,00

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

65000,00

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

45000,00

- rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy

20000,00

Razem rezerwy celowe

65000,00

Ogółem rezerwy

167400,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

§

Nazwa

Kwota

Przychody ogółem

383200,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

383200,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1631008,92

- kredyty i pożyczki

1631008,92

Ogółem

2014208,92


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

Wykaz zadań majątkowych ( inwestycyjnych ) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

779000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

779000,00

-

rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie

150000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach (jednoroczna)

62000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie

38000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki-Sokolniki Las

24000,00

-

wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków

480000,00

-

zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowych (jednoroczna)

25000,00

600

Transport i łączność

651000,00

60016

Drogi publiczne gminne

466000,00

-

przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M. Konopnickiej, ul. 22 Lipca oraz ul. Marynarskiej ( jednoroczna )

370000,00

-

wykonanie miejsc postojowych w Sokolnikach Lesie, ul. T. Kościuszki - ul. Ks. Brzóski (jednoroczna)

40000,00

-

układanie chodnika w Opalankach ( jednoroczna )

18000,00

-

układanie chodnika w Cedrowicach ( jednoroczna )

18000,00

-

układanie chodnika w Sokolnikach ( jednoroczna )

20000,00

60017

Drogi wewnętrzne

185000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie, ul. Jarzębinowa ( jednoroczna )

40000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej Parzyce - Konary ( jednoroczna )

145000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

542688,78

70095

Pozostała działalność

542688,78

-

budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57

340000,00

-

rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8

150000,00

-

termomodernizacja budynku komunalnego w Leśmierzu nr 37 ( jednoroczna )

50000,00

-

zakup zestawu komputerowego ( projekt PROW - jednoroczna )

2688,78

- udział środków unijnych - 1 530,20 zł
- udział własny - 1 158,58 zł

750

Administracja publiczna

43200,00

75023

Urzędy gmin

43200,00

-

zakup kserokopiarki ( jednoroczna )

15000,00

-

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek ( jednoroczna )

23000,00

-

zakup klimatyzatora ( jednoroczna )

5200,00

851

Ochrona zdrowia

30000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

30000,00

-

zakup sprzętu medycznego ( jednoroczna )

30000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

638420,98

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

570420,98

-

nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną

400,98

-

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

540020,00

-

nabycie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 6/7 w miejscowości Śliwniki, stanowiącej teren przepompowni ścieków na zbiorczej kanalizacji sanitarnej ( jednoroczna )

30000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

68000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza

18000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Leśmierzu

15000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Konarach

15000,00

-

modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ( jednoroczna )

20000,00

Ogółem

2684309,76


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok

Dochody

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

425000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

425000,00

- wpływy z różnych opłat

410000,00

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych


15000,00

Ogółem

425000,00

Wydatki

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

425000,00

Wydatki bieżące

345000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

102500,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych


102500,00

90002

Gospodarka odpadami

135000,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników
i koszy


135000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

45700,00

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych
i cmentarzy wojennych


45700,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

34300,00

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń


34300,00

90095

Pozostała działalność

27500,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami -aktualizacja oraz wdrażanie programu likwidacji azbestu


19572,00

Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska - wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb


5000,00

Utrzymanie gminnych urządzeń piętrzących

2928,00

Wydatki majątkowe

80000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

80000,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową
i ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

80000,00

Ogółem

425000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota
dotacji

Dotacje podmiotowe

715000,00

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

565000,00

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

150000,00

Ogółem dotacje podmiotowe

715000,00

Dotacje celowe

8025,20

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla ochotniczych straży pożarnych)

8025,20

Ogółem dotacje

723025,20


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemy oświaty na 2012 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

801

Oświata i wychowanie

294447,29

294447,29

Zespół Szkół w Leśmierzu

67201,61

67201,61

80101

Szkoły podstawowe

1901,61

1901,61

0970

Wpływy z różnych dochodów

1901,61

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1901,61

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

65300,00

65300,00

0830

Wpływy z usług

65000,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2000,00

4220

Zakup środków żywności

63000,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

70572,00

70572,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

70572,00

70572,00

0830

Wpływy z usług

70272,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6500,00

4220

Zakup środków żywności

63360,00

4300

Zakup usług pozostałych

712,00

Zespół Szkół w Modlnej

97437,63

97437,63

80101

Szkoły podstawowe

2232,63

2232,63

0970

Wpływy z różnych dochodów

2232,63

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2232,63

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

95205,00

95205,00

0830

Wpływy z usług

94905,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5485,00

4220

Zakup środków żywności

89220,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

Przedszkole w Leśmierzu

59236,05

59236,05

80104

Przedszkole

436,05

436,05

0970

Wpływy z różnych dochodów

436,05

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

436,05

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

58800,00

58800,00

0830

Wpływy z usług

58000,00

0920

Pozostałe odsetki

500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9000,00

4220

Zakup środków żywności

40300,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3500,00

Ogółem

294447,29

294447,29

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »