| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/494/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2002 r. Nr 214, poz.1806; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675; z 2009 r. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) art.4, art. 15 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454), art. 7 ust. 1 pkt 1 ppkt a )i b), art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/741/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie przepisów porządkowych oraz warunków przewozu osób i bagażu ręcznego autobusami regularnej komunikacji miejskiej świadczącej usługi w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/494/12
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r.

Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wysiadanie i wsiadanie dozwolone jest tylko po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku.

2. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku "na żądanie", chcąc wsiąść do pojazdu powinien podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien nacisnąć przycisk lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze, z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu.

3. Pasażer stojący w pojeździe powinien trzymać się uchwytów.

4. Pasażer, który zajmuje miejsce z napisem lub symbolem "miejsce dla inwalidy lub osoby starszej" oraz "miejsce dla osoby z dzieckiem na ręku" zobowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której miejsce jest przeznaczone.

5. Pasażer nieposiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego po wejściu do pojazdu powinien niezwłocznie skasować bilet jednorazowy.

6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu powstałe z jego winy, w tym powstałe w związku z przewozem zwierząt lub bagażu.

7. Operator oraz przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerwy w ruchu lub zmiany trasy przejazdu z przyczyn natury obiektywnej, rozumianych jako sytuacje lub zdarzenia, których nie można było przewidzieć bezpośrednio przed lub w chwili realizacji kursu, a których skutki powodują
zmianę rozkładu jazdy lub trasy linii lub uniemożliwiają kontynuowanie jazdy, a w których odpowiednie przepisy prawa nakazują postępowanie zgodnie z procedurami odbiegającymi od normalnego realizowania rozkładu jazdy.

8. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem jadącym w tym samym kierunku.

9. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela dany operator lub przewoźnik, w pojeździe którego zgubiono daną rzecz.

10. Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego rozpatruje operator lub przewoźnik obsługujący daną linię komunikacyjną, której uwaga dotyczy.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Zabronione jest:

1) prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy;

2) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim urządzeń;

3) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić odzież innych pasażerów;

4) umieszczanie na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić;

5) Palenie tytoniu i spożywanie wszelkich napojów alkoholowych;

6) zakłócanie spokoju w pojeździe;

7) zachowywanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego;

8) nieuzasadnione dawanie sygnału zatrzymania lub nieuzasadnione awaryjne otwieranie drzwi;

9) opieranie się o drzwi w czasie jazdy.

Ze środków publicznego transportu zbiorowego nie mają prawa korzystać:

1) osoby nietrzeźwe;

2) osoby mogące zanieczyścić ubrania innych pasażerów;

3) osoby o widocznych objawach choroby zakaźnej;

4) osoby wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem;

5) osoby zagrażające bezpieczeństwu innych pasażerów (na łyżworolkach, wrotkach, łyżwach itp.).

Zakazane jest przewożenie środkami publicznego transportu zbiorowego:

1) materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub cuchnących;

2) przedmiotów blokujących przejście, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie pojazdu;

3) nabitej broni (nie dotyczy to osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową obowiązane są mieć przy sobie broń nabitą odpowiednio zabezpieczoną).

III. ZASADY PRZEWOZU WÓZKÓW, ZWIERZĄT, BAGAŻU I ROWERÓW

1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Bagaż nie może zajmować miejsca siedzącego przeznaczonego dla pasażera.

3. Wózek (dziecięcy, inwalidzki) oraz przewożone w nim dziecko (lub inna osoba) musi być odpowiednio zabezpieczone.

4. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub na smyczy i w kagańcu lub w klatce lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku.

5. Pies asystujący osoby niepełnosprawnej może podróżować bez kagańca i bez smyczy, musi natomiast posiadać uprząż. Osoba niepełnosprawna podróżująca z psem asystującym musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak; z żądaniem takim może wystąpić także kierowca lub kontroler biletów.

7. Przewóz roweru może się odbyć za zgodą kierowcy, który udziela jej w przypadku wolnego miejsca w pojeździe. Rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela.

IV. ZASADY KONTROLI BILETÓW

1. Rozpoczęcie kontroli następuje z chwilą jej ogłoszenia.

2. Nabycie lub skasowanie biletu po ogłoszeniu kontroli nie zwalnia pasażera od konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej.

3. Kontrola biletów odbywa się wyłącznie w autobusie.

4. Kontroler biletów podczas kontroli biletów legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz legitymacją upoważniającą do kontroli biletów.

5. Kontroler biletów jest uprawniony do kontroli dokumentów przewozu osób i rzeczy.

6. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest obowiązany wręczyć kontrolerowi ważny bilet.

7. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontroler biletów powinien pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.

8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler biletów ma obowiązek zatrzymać dokument za pokwitowaniem, bądź wezwać patrol Policji.

9. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo: w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

10. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego.

11. Reklamacje, wnioski i skargi w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje kierownik operatora lub przewoźnika, w którego pojeździe miała miejsce kontrola biletów. Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany dowód przejazdu w oryginale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »