| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2012 Wójta Gminy Łęczyca; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego

zawarte pomiędzy:

Gminą Łęczyca reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy Łęczyca przy kontrasygnacie Pani Wiesławy Kucińskiej- Skarbnika Gminy Łęczyca, zwanym dalej "Powierzającym"

a Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez:

Pana Wojciecha Zdziarskiego - Starostę Łęczyckiego,

Panią Krystynę Pawlak - Wicestarostę Powiatu Łęczyckiego, przy kontrasygnacie Pani Renaty Wilińskiej - Skarbnika Powiatu, zwanym dalej "Przyjmującym",

w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego.

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) oraz Uchwała Nr XLVII/238/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Łęczyca porozumienia z Powiatem Łęczyckim dotyczącym powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy i Uchwała Nr XLVI/322/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji od Miasta Łęczyca, Gmin: Łęczyca, Daszyna, Góry św. Małgorzaty, Grabowa zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Łęczycy oraz włączenia go do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest szczegółowe określenie zasad powierzania oraz zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadania z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego z oddziałami dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 2. 1. Strony ustalają, że Powierzający jako jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkola specjalnego, przekazuje to zadanie Przyjmującemu, począwszy od dnia 1 września 2012 r.

2. Przekazanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Powierzającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. zapewnienia niepełnosprawnym sześcioletnim dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola specjalnego.

§ 3. 1. W celu realizacji przyjętych zadań Przyjmujący zobowiązuje się do:

1) prowadzenia przedszkola specjalnego w budynku położonym na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy, który stanowi własność Powiatu Łęczyckiego;

2) zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

3) wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;

5) wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do przyjmowania do przedszkola specjalnego dzieci:

1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat i posiada odroczony obowiązek szkolny;

3) zamieszkałych na terenie właściwym dla Powierzającego i których rodzice (prawni opiekunowie) złożą wniosek do Starosty Łęczyckiego o zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia, wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy.

3. Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia przedszkola specjalnego zgodnie z ramowym statutem przedszkola, stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

§ 4. 1. Przedszkole będzie funkcjonowało w dni powszednie 5 godzin dziennie.

2. Przedszkole specjalne może prowadzić nauczanie indywidualne w rozmiarze czterech godzin tygodniowo dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

3. Na zajęcia o charakterze terapeutyczno - wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających przeznacza się nie mniej niż dwie godziny tygodniowo w każdym oddziale.

4. Od rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego nie są pobierane żadne opłaty za wyjątkiem opłaty za wyżywienie, którego koszt jest ustalany na podstawie i na zasadach określonych w § 66 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 Nr 212, poz. 1767z późn. zm.).

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz rady rodziców przedszkola.

§ 5. 1. Na realizację zadania objętego porozumieniem, Powierzający zobowiązuje się do przekazywania Przyjmującemu w okresie od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dotację celową na kształcenie dla jednego dziecka z terenu Gminy Łęczyca, uczęszczającego do przedszkola specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów prowadzenia przez Przyjmującego przedszkola specjalnego, wyliczonych proporcjonalnie na jednego wychowanka.

2. Przez rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola rozumie się wypłacone wynagrodzenia, wraz z należnymi od nich pochodnymi, nauczycielom i innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolu proporcjonalnie do wymiaru tego zatrudnienia oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola specjalnego (koszty eksploatacji, energii, ogrzewania, utrzymania czystości itp.) wyliczone proporcjonalnie do liczby wychowanków.

3. Dotacja celowa, po uwzględnieniu kosztów prowadzenia przedszkola określonych w ust. 2 wynosi 800 złotych (słownie: osiemset złotych) miesięcznie na jedno dziecko.

4. Określa się maksymalną kwotę dotacji na rok 2012 na realizację zadania, o którym mowa w ust 4 na kwotę 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

5. Dotacja celowa o której mowa w ust. 4, przekazana zostanie przez Powierzającego, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Nr 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001, w terminie do 15 grudnia 2012 roku za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 4 zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2012 r.

7. Przyjmujący dotację dokona jej rozliczenia do 15 stycznia 2013 r. podając ilość dzieci objętych dotacją oraz rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola obliczone na jednego wychowanka.

8. Dotacja w części niewykorzystana podlega zwrotowi w terminie określonym w art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi Powierzającemu na zasadach i terminach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

10. Powiat Łęczycki przeznaczy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. odpowiednie środki finansowe na realizacje zadania o którym mowa w § 5 ust.1.

§ 6. 1. Powierzający ma prawo wglądu w dokumentację Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy w zakresie obejmującym funkcjonowanie przedszkola specjalnego.

2. O zamiarze wglądu w dokumentację, o której mowa w ust. 1, Powierzający powiadamia pisemnie dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy lub Starostę Łęczyckiego z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni.

§ 7. 1. Porozumienie zawierane jest na okres od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 r.

2. Powierzający i Przyjmujący mogą rozwiązać niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą z dniem zakończenia roku budżetowego.

3. W przypadku podjęcia przez Przyjmującego decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należą do jego obowiązków, który też ponosi skutki finansowe likwidacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez Powierzającego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla Powierzającego i Przyjmującego.

§ 10. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wójt Gminy Łęczyca


Andrzej Krzysztof Wdowiak

Starosta Powiatu Łęczyckiego


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego


Krystyna Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »