| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Pątnów

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów"

Na podstawie art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. póz. 391) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146, Nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149, póz. 887, Nr 217, póz. 1281, z 2012 r. póz. 567), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

Rozdział .
l

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-14; przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych; zużytych opon; odpadów zielonych; papieru i tektury;

4) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

5) tworzywa sztucznego;

6) opakowań wielomateriałowych; metali;

7) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. . Z zastrzeżeniem § 12 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w ust. l.

§ 2. Mycie samochodów może odbywać się jednie w miejscach utwardzonych, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami nieinszego regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 2, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie opisanym w rozdziale 2 Regulaminu.

§ 4. Właściciele nieruchomości na której odbywają się imprezy masowe są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120L na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 l - 7000 l;

2) worki o pojemności 60 l - 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury;

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury w miejscach publicznych o pojemności od 110 i do 2500 I;

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności 7 m3.

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 80 L, 120 L, 240 L , 1100 L lub pojemniki typu IGLO (od 1,5 m3) i pojemniki typu SIATKA (od 2,5 m3);

7) kosze uliczne o pojemności od 20 L.

2. Pojemniki mają zostać rozmieszczone na terenie nieruchomości, której służą. Należy je utrzymywać w czystości.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla:

1) od 1 do 3 osób - w rozmiarze 80 L zmieszane, 80 L szkło, 80 L suche; od 4 do 6 osób - w rozmiarze 120 L zmieszane, 80 L szkło, 120 L suche; od 7 do 12 osób - w rozmiarze 240 L zmieszane, 120 L szkło, 240 L suche.

§ 8. Przepisy § 6 -§ 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż określono tamże.

§ 9. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach lub workach (z zastrzeżeniem §5 ust. 2) wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

1) żółty - z przeznaczeniem na odpady suche;

2) pomarańczowy - szkło;

3) zielony - odpady komunalne zmieszane;

4) zielony - szkło kolorowe ( pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych);

5) biały - szkło bezbarwne ( pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych);

6) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki - tworzywa sztuczne ( pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych).

§ 10. Właściciele nieruchomości, kierujący instytucjami oświaty i służby zdrowia zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane miesięcznego cyklu odbioru :

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

3) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

5) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l odpady zmieszane.

§ 11. 1. Podmioty zarządzające cmentarzami zobowiązane są dostosować pojemność pojemników do lokalnych uwarunkowań uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

- na każde rozpoczęte 50 grobów - 240 litrów.

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 240 L, 1100 L, oraz tzw. KP5, KP7, KP10.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz w miesiącu;

2) przeterminowane leki - zbiórka odbywać się będzie w wyznaczonych punktach na terenie gminy;

3) zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - zbierać i przekazywać do punku selektywnego zbierania odpadów, określonego w odrębnej uchwale;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - raz w roku;

5) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz w miesiącu; szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe - zbierać i gromadzić w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na trzy miesiące; odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone - zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 13. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników:

1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,08 m3 ( 80 l );

2) w obiektach użyteczności publicznej- pojemniki o pojemności od 0,24 m3( 240 l);

3) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m3(20 l);

4) na cmentarzach - dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach 240 L., 1100 L i KP-7 (7m3);

5) w przypadku prowadzenia robót budowlano - rozbiórkowych właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót i uregulować koszt tegoż zlecenia.

§ 14. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych przez właścicieli nieruchomości, na terenie tej nieruchomości, do której posiada tytuł prawny.

§ 16. Gmina Pątnów zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych stałych oraz zapewnia możliwość zbierania odpadów w sposób selektywny

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy pies ma nałożony kaganiec we miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli na jego zachowaniem.

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie. Rozdział 6

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz budynkami w których prowadzona jest hodowla zwierząt zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku, w terminie od 15 października do 15 listopada lub od 15 marca do 15 kwietnia.

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

3. Deratyzację przeprowadza się w terminach ustalonych przez Radę Gminy i podanych do publicznej wiadomości. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 30.01.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów.

§ 22. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Klimas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »