| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Radomsko

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. Nr 153), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomsko oraz pod adresem http://rwd.peup.pl/wzor/2011/10/25/548/schemat.xsd .

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radomsko pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem https://www.peup.pl/katalogstartk.seam?id=13370 umożliwiającego przesłanie wypełnionej deklaracji na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Radomsko:

1) do 15 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji lub

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Radomsko z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko oraz uchwałę Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/146/2012 Rady Gminy Radomsko w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 15 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RADOMSKO

PODSTAWA PRAWNA : ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

SKŁADAJĄCY : Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców oraz osób w inny sposób władajacych nieruchomością

TERMIN SKŁADANIA :
1) do 15 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji lub
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:
Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko

OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)

? Pierwsza deklaracja ? Korekta deklaracji

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

? Właściciel ? Współwłaściciel ? Dzierżawca

? Użytkownik wieczysty ? Współużytkownik wieczysty ? Najemca

? Zarządca nieruchomości ? Inny sposób władania nieruchomością

NAZWISKO i IMIĘ

PESEL

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu / numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW:

? SELEKTYWNY ? NIESELEKTYWNY

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Stawka opłaty od osoby

Opłata miesięczna (1 x 2) *

1

2

3


………………..


………………..zł


………………..zł


Słownie złotych: ……..………….…….……………………………………………………………

Czy gospodarstwo domowe posiada przydomowy kompostownik na odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

? tak ? nie

Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji będą składowane we własnym zakresie na przydomowym kompostowniku
? tak ? nie

Szacunkowa ilość odpadów składowanych na własnym kompostowniku w skali roku …......… w tonach

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Nazwisko

Imię

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego
ADNOTACJE ORGANU:
POUCZENIE :

Na podstawie art. 3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieterminowego regulowania należności.

* Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (kolumna 1) oraz miesięcznej stawki opłaty od osoby (kolumna 2).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »