| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/262/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomsko

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.), jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

4) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 - 12;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) szkła;

9) papieru i tektury;

10) tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych;

11) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

12) odpadów zielonych.

2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia, i pozbywania się w sposób selektywny, a podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania w sposób selektywny odpadów, opisanych w ust. 1.

3. W pojemnikach, o których mowa w § 6, zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego popiołu i żużla.

4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne.

§ 4. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy - miasta Radomsko zapewniają utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, poprzez usuwanie z chodnika błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w następujący sposób (obowiązek ten nie dotyczy chodników, na których dopuszczony jest płatny postój):

1) odgarnianie śniegu i błota pośniegowego należy dokonywać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także w odległości co najmniej 0,5 m od pni drzew;

2) usuwanie śliskości należy dokonywać wyłącznie poprzez posypywanie chodnika środkiem uszorstniającym,
w szczególności piaskiem;

3) usuwanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco, a całkowite usunięcie skutków zjawisk atmosferycznych musi nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu opadów;

4) zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do kratek kanalizacji deszczowej;

5) chodniki o szerokości powyżej 2 m w okresie zimowym winny być oczyszczone do min. 2/3 ich szerokości. Jeśli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości. Jeżeli chodnik ma szerokość do 2 m i przylega bezpośrednio z jednej strony do krawędzi jezdni, zaś z drugiej strony do ogrodzenia posesji bądź do budynku powinien być oczyszczony min. do 1/2 szerokości.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi pod warunkiem stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu do tego wyznaczonym. Mycie z użyciem środków chemicznych dopuszczalne jest tylko w przypadku odprowadzenia ścieków powstałych w wyniku mycia pojazdów do odpowiedniej instalacji lub zamknietych zbiorników, a nastepnie ich pozbywania się zgodnie z właściwymi przepisami.

2. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w miejscach do tego celu wyznaczonych.

3. Wyznaczenie miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, należy do właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 30 litrów (L) do 70 L (kosze uliczne);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 200 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

6) pojemniki na odpady o pojemności 700 L;

7) pojemniki na odpady o pojemności 770 L;

8) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

9) pojemniki kontenerowe o pojemności 3500 L;

10) pojemniki kontenerowe o pojemności 7000 L;

11) pojemniki kontenerowe o pojemności 10000 L;

12) pojemniki, w tym worki do selektywnej zbiórki o pojemności od 40 L - 120 L, wykorzystywane w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki o pojemności 1100 L - 1500 L, wykorzystywane zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej (system wielopojemnikowy, powszechnie zwany "gniazdami"):

a) pojemnik, w tym worek zielony na szkło,

b) pojemnik, w tym worek niebieski na papier i tekturę,

c) pojemnik, w tym worek żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

d) pojemnik, w tym worek brązowy na odpady ulegające biodegradacji,

e) pojemnik, w tym worek szary na odpady zielone.

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych.

4. Pojemniki, w tym worki, powinny zostać odpowiednio oznaczone dla danego rodzaju odpadu.

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 11, powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

6. Pojemniki mają zostać rozmieszczone na nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się czyszczeniu i myciu, według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

7. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne według potrzeb, w odległości nie większej jednak niż co 400 m, o minimalnej pojemności 30 L każdy.

§ 7. W zabudowie jednorodzinnej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala
się minimalną pojemność pojemników, w tym worków do zbierania:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L,

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób- w rozmiarze 120 L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 L;

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach, w tym workach) odpadów komunalnych: szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, a także odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takich pojemników, w tym worków korzysta:

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 80 L,

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

c) w przypadku tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu - nie więcej niż 6 osób -
w rozmiarze 120 L,

d) w przypadku odpadów biodegradowalnych - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 40 L.

§ 8. W zabudowie wielolokalowej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność pojemników, w tym worków do zbierania:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L,

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 L,

d) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 16 osób - w rozmiarze 240 L i 110 L;

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach, w tym workach) odpadów komunalnych: szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, a także odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takich pojemników, w tym worków korzysta:

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 80 L,

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

c) w przypadku tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu - nie więcej niż 6 osób -
w rozmiarze 120 L,

d) w przypadku odpadów biodegradowalnych - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 40 L.

§ 9. W zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej dla właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemników, w tym worków do zbierania z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L,

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L,

d) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 2 x 240 L;

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach, w tym workach) odpadów komunalnych: szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, a także odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takich pojemników, w tym worków korzysta:

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 80 L,

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L,

c) w przypadku tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu - nie więcej niż 10 osób -
w rozmiarze 120 L,

d) w przypadku odpadów biodegradowalnych - nie więcej niż 10 osób- w rozmiarze 40 L.

§ 10. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się minimalną pojemność pojemników, w tym worków do zbierania:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L,

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L,

d) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 2 x 240 L;

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach, w tym workach) odpadów komunalnych: szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, a także odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takich pojemników, w tym worków korzysta:

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 80 L,

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L,

c) w przypadku tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu - nie więcej niż 10 osób -
w rozmiarze 120 L,

d) w przypadku odpadów biodegradowalnych - nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 40 L.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
i na których prowadzona jest działalność poniżej określona, obowiązani są uwzględnić przy wyposażeniu nieruchomości w pojemniki opisane w § 10 następujące normy wytwarzania odpadów:

1) placówki oświatowe oraz żłobki i przedszkola - 2 L/osobę/tydzień;

2) biura i urzędy - na każdą zatrudnioną osobę - 3 L/osobę/ tydzień;

3) handlowa - 5 L / m2 powierzchni/tydzień;

4) gastronomiczna - 10 L /1 miejsce/tydzień;

5) zakłady rzemieślnicze, usługowe i wytwórcze - 10 L/zatrudnionego/tydzień;

6) ogródki działkowe - 10 L/działkę/na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31października;

7) szpitale, hotele, pensjonaty, internaty, domy opieki - 13 L/ łóżko/ tydzień;

8) punkty handlowe poza lokalem, stragany, kioski - 20 L/zatrudnionego/tydzień;

9) targowiska - na 15 stanowisk 1 pojemnik 1100 L / miesiąc;

10) inne 3 L/os/tydzień lub 5 L/ m2 powierzchni/tydzień;

11) cmentarze - 3 L / grobowiec / miesiąc - od 1 kwietnia do 30 września; 5 L / grobowiec / miesiąc - od 1 października do 30 listopada; 2 L /grobowiec / miesiąc - od 1 grudnia do 31 marca.

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości opisanych w § 9.

3. Zasady postępowania z odpadami innymi niż komunalne regulują przepisy odrębne. W szczególności odpady, inne niż zmieszane odpady komunalne wytworzone w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zagospodarowane powinny być na zasadach określonych w ustawie o odpadach.

§ 12. Dla właściciela nieruchomości, na której powstają odpady budowlane i rozbiórkowe, ustala się minimalny rozmiar pojemnika w rozmiarze umożliwiającym zbieranie (i gromadzenie) w pojemniku całej ilości powstałych odpadów; odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywa się na zasadach opisanych w § 14 ust. 2.

§ 13. 1. Przepisy § 6 - § 11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 6 - § 11, nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.

3. Dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości innych rozmiarów pojemników niż określono
w przepisach § 6 - § 11, jeżeli zostają zachowane wyznaczone tam normy ilościowe.

4. Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, w tym worki na odpady ulegające biodegradacji oraz zielone, jeżeli posiadają przydomowe kompostowniki, w których odpady te są zagospodarowywane (kompostowane). Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

5. Dopuszcza się korzystanie z tych samych pojemników przez kilku właścicieli nieruchomości, jeśli zostają zachowane normy ilościowe, określone w § 6 - § 11.

6. W przypadku braku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest wyposażyć się w pojemniki o minimalej pojemności dwukrotnie wyższej niż określono w paragrafach poprzedzających.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są odpady, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz pkt 8 - 11, zbierać i gromadzić w pojemnikach, o których mowa w § 6 - § 13, celem odebrania ich przez podmiot odbierający odpady komunalne, przy czym odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są przez podmiot odbierający odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu, według potrzeb właściciela nieruchomości; wysokość opłat za odbieranie tych odpadów określa odrębna uchwała.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz odpowiednio mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 5 oraz pkt 7 i 12, zbierać i pozbywać się w następujący sposób:

1) meble, zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) odbierane są od właścicieli nieruchomości cztery razy w roku przez podmiot odbierający odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem,

b) przyjmowane są w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów wyznaczonym odrębną uchwałą;

2) przeterminowane leki należy oddawać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów; adresy punktów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta;

3) zużyte baterie i akumulatory oddawać należy do punktów selektywnej zbiórki odpadów w postaci specjalnych pojemników rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych instytucjach użyteczności publicznej oraz w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów wyznaczonym przez gminę;

4) odpady zielone odbierane są przez podmiot odbierający odpady w specjalnie oznakowanych workach w zabudowie jednorodzinnej oraz w workach i pojemnikach w zabudowie wielolokalowej, w ustalonych terminach odbioru odpadów, po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości;

5) chemikalia należy oddawać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów, wyznaczonego przez gminę.

4. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 7, 8 dodatkowo mają prawo pozbywać się selektywnie zebranych odpadów szkła, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, papieru i tektury poprzez oddawanie tych odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów w postaci usytuowanych na terenie Miasta pojemników o pojemności od 1100 L do 1500 L (gniazda).

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 1 - 12 obowiązani są zbierać i gromadzić te odpady w pojemnikach, o których mowa w § 6 oraz § 10 i 11, celem odebrania ich przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z nim zawartej.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w dniu odbioru, bezpośrednio przed posesją w miejscu widocznym na wyrównanej i utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. W okresie zimowym należy usunąć zalegający śnieg, gwarantując swobodny dojazd pojazdami specjalistycznymi.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zagwarantowania swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu do punktu usytuowania pojemników na odpady, w celu ich opróżnienia.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób systematyczny, zabezpieczający przed wysypywaniem się odpadów z pojemników. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 - 4 pozbywanie się odpadów komunalnych następuje 2 razy na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - 2 razy w miesiącu;

2) w zabudowie wielolokalowej - 4 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w szczególnych przypadkach - w zabudowie wielolokalowej - w zależności od potrzeb od 1 do 5 razy w tygodniu.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 2 razy w miesiącu,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na miesiąc;

2) w zabudowie wielolokalowej:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 2 razy w miesiącu.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1) szkła - 1 raz na miesiąc;

2) papieru i tektury - 1 raz na miesiąc;

3) tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metali - 1 raz na miesiąc;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 raz na kwartał;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 1 raz na kwartał.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
1 raz na kwartał.

3. Dojazd do zbiornika bezodpływowego w celu jego opróżnienia powinien być zapewniony przez właściciela nieruchomości przez okres całego roku, zgodnie z warunkami określonymi umową na jego opróżnianie i transport nieczystości ciekłych.

4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od daty oddania jej do użytku. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości
na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania odpadów ulegających biodegradacji,
w tym odpadów zielonych.

2. Kompostowniki powinny spełniać wymogi przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa budowlanego, a kompostowanie nie może stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

§ 18. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych
do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

§ 19. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Radomska winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta
te nie były uciążliwe dla otoczenia.

§ 21. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) dokonanie oznakowania znaczkiem identyfikacyjnym i rejestracji psa w Urzędzie Miasta Radomsko
w terminie 30 dni od jego nabycia,

b) prowadzenie psa na uwięzi w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem dla ludzi,

c) w przypadku psów uznawanych za agresywne - psy powinny być prowadzone w kagańcu,

d) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel ma możliwość sprawowania konroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

e) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez to zwierzę;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności lecznice, wystawy; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów lub w specjalnie do tego celu przystosowanych i opisanych pojemnikach; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

d) dołożenie wszelkich starań, aby nie dopuścić do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 22. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Radomsku.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) w centrum historycznym miasta (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały) zamykającym się w obrębie linii kolejowej ulic: Pułaskiego, Piłsudskiego, Targowa, Tysiącelcia, Bugaj, Staszica, Narutowicza, Żwirki, Zgoda, Św. Rozalii, Kraszewskiego do linii kolejowej;

2) na terenach:

a) zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynków wielolokalowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych,

b) zabudowy wielolokalowej,

c) obiektów użyteczności publicznej,

d) zakładów przemysłowych;

3) w budynkach nie przystosowanych do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

§ 24. Na innych terenach dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, świnie, owce, kozy, króliki, drób i pszczoły, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno - weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych w przepisach prawa, a w szczególności:

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;

2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczeń terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza;

3) utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów itp.;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

§ 25. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek:

1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń;

2) przekazywania padłych na terenie Miasta zwierząt, za pośrednictwem specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierząt.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku deratyzacji
na terenach nieruchomości zabudowanych. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 27. Deratyzacja przeprowadzana będzie corocznie w terminie od 1 do 31 marca.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 28. 1. Zasady selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych opisane niniejszą uchwałą, znajdują zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Do zasad selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia wejścia uchwały w życie do dnia 30 czerwca 2013 r. zastosowanie znajdują przepisy uchwały Rady Miejskiej w Radomsku Nr XLIV/360/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 30. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radomsku Nr XLIV/360/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 178 poz. 1419, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 171 poz. 1374), z zastrzeżeniem § 28.

§ 31. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/262/12
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 14 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »