| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 ;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281 ; z 2012 r. poz. 567; z 2013 poz.153) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia zamieszkania nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości, jej właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa się w terminie do 15 maja 2013 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia24 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/236/2013
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 7 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 poz. 21 i 228)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zduńska Wola

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 15 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:

? pierwsza deklaracja ? zmiana deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości
? współwłaściciel, współposiadacz
? najemca lokalu komunalnego
? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
? inny podmiot władający nieruchomością ..........................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? osoba fizyczna ? osoba prawna
? jednostka organizacyjna niepodsiadająca osobowości prawnej

Imię

Nazwisko


PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dotyczy osób fizycznych)

NIP
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

REGON
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pełna nazwa ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej)

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki)

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW

? odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło białe, szkło kolorowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: ...... złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

? odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi: ...... złote miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

F. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D, wpisać stawkę zaznaczoną w punkcie E, wyliczyć opłatę na poszczególne gospodarstwa)

wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

ilość gospodarstw

stawka


współczynnik
korygujący stawkę

opłata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(2)x(3)x(4)

1-2

............. szt

............. zł

0,7

.............

3-5

............. szt

............. zł

1,0

.............

6-8

............. szt

............. zł

1,3

.............

9 i więcej

............. szt

............. zł

1,6

.............

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(liczona jako suma opłat poszczególnych gospodarstw domowych wyszególnionych w punkcie F w kolumnie 5 )


............. zł

Czy na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, trawa, liście) będą zagospodarowane we własnym zakresie?

TAK
?

NIE
?

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ


................................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Objaśnienia:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zduńska Wola deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »