| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Łanięta

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/92/2012 z dnia 19 września 2012 r. dotyczącej przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta"

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz.391 i 951 ) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta" przyjętym Uchwałą Nr XVII/92/2012 z dnia 19 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3377) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na dwa miesiące".

2) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"1) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier, tektura - zbierać i gromadzić w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na trzy miesiące".

3) § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"1) szkło - zbierać i gromadzić w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na sześć miesięcy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »