| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 4 i art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask określone w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu pełnią: Burmistrz Łasku oraz inne służby w zakresie swej właściwości.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/438/06 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 85, poz. 712, z 2009 r. Nr 307, poz. 2582, z 2012 r. poz. 2195).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/342/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łask.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pózn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach pożytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano-rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) odpady komunalne zmieszane.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane w sposób określony w rozdziale 3 niniejszego regulaminu.

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych poprzez zakup, dzierżawę lub najem od przedsiębiorstwa wywozowego lub w inny sposób oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów selektywnie zebranych i pozostałych odpadów zmieszanych w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

4) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

6) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie do 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

7) właściciele zabudowanych nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych i niewyposażonych w oczyszczalnię przydomową są obowiązani do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy o pojemności dostosowanej do ilości powstających na niej ścieków;

8) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojownicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

9) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

10) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

11) oczyszczenie ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym obowiązek ten winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika;

12) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

13) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy użyciu środków chemicznych nie działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach przy czym piasek lub inny materiał użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

14) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

15) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości wraz z nazwą ulicy lub placu, (a w przypadku ich braku nazwą miejscowości ) na granatowej tabliczce o formacie A-4 z białymi literami oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

16) utrzymywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

17) utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

18) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z planami urządzenia;

19) usuwanie suchych drzew i krzewów po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Łasku, jeśli jest ono wymagane odrębnymi przepisami;

20) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

21) utrzymywanie skarp, nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

22) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecania wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

23) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

24) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

25) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

26) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

27) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego;

28) właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym;

29) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów, itp. na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

30) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

31) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego Regulaminu;

32) na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska;

33) fakt opróżniania zbiorników bezodpływowych właściciele nieruchomości winni udokumentować:

a) dowodami uiszczenia opłat za usługi lub

b) umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łasku w przypadku samodzielnego opróżniania własnego zbiornika bezodpływowego i transportu własnym pojazdem asenizacyjnym nieczystości do punktu zlewnego.

§ 5. Na terenie Gminy Łask biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi;

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz papier i tekturę, które nie zawierają substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp., oraz suche resztki odpadów zielonych o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

4) wybierania odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) niszczenia wszelkiego rodzaju pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

6) pozostawiania niewrzuconych odpadów przy pojemnikach;

7) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu;

8) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników, itp.;

9) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, itp. (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.);

10) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

11) zakopywania padłych zwierząt;

12) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone;

13) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

14) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; (dopuszcza się stosowanie samodzielnego opróżniania własnych zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości w przypadku posiadania pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.);

15) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

16) składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

Rozdział 3.
Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 6. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

2. Pojemniki na odpady komunalne właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

3. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

4. Odpady komunalne gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach są odbierane przez firmę wywozową bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji. Na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest niemożliwy, właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawić pojemniki w wyznaczonych terminach w miejsca położone przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

5. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych.

6. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, przy czym właściciel ten musi złożyć stosowne oświadczenie będące załącznikiem do składanej deklaracji.

7. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, zagospodarowywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zaliczane będą w poczet odpadów odzyskanych przez odbiorcę odpadów obsługującego daną nieruchomość w zakresie zbiórki odpadów komunalnych.

8. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

§ 7. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulaminu mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

2. Odpady suche, szkło, bioodpady i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych w rozdziale 4 niniejszego regulaminu i odbierane przez firmę wywozową.

3. Bioodpady należy zbierać w pojemnikach i przekazywać je firmie wywozowej z uwzględnieniem pkt 1 i 2 niniejszego ustępu:

1) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania i wykorzystania bioodpadów na własne potrzeby. Usytuowanie kompostownika na nieruchomości musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, a sam kompostownik nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów. Muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego;

2) odpady zielone, powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej należy przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a bioodpady należy gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

4. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej przez gminę akcji objazdowej;

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej przez gminę akcji objazdowej;

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić:

1) baterie - przez cały rok samodzielnie w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych /w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów/, w innych obiektach użyteczności publicznej oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2) akumulatory - będą odbierane przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej przez gminę akcji objazdowej oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Leki przeterminowane należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy.

8. Zużyte opony - będą odbierane przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej przez gminę akcji objazdowej oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstają na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych, mogą być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ilości 1,1 m3rocznie dla jednego gospodarstwa domowego, jednego lokalu mieszkalnego lub jednej nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej . Odpady nie spełniające w/w warunków muszą być odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy.

§ 8. Terminy i zasady zbiórek objazdowych podawane są do wiadomości publicznej przez Urząd Miejski w Łasku. W dniu objazdowej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić odpady przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

§ 9. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniu terenów przyległych, odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) selektywnego gromadzenia odpadów.

§ 10. Wytwórcy odpadów przemysłowych (w tym medycznych i weterynaryjnych) mają obowiązek udokumentować sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne - ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 188, poz. 1243) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.).

§ 11. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości naruszy zasady gromadzenia odpadów w sposób selektywny Burmistrz Łasku wydaje decyzję naliczającą opłatę w/g stawek jak za odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie. Decyzja obowiązuje do czasu ustania przyczyny.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 12. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy wywozowej. Pojemniki musza spełniać normę EN - 840.

§ 13. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników:

1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3(120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3(240 l);

3) w obiektach użyteczności publicznej, nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, nieruchomości letniskowej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3(120 l);

4) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m3(20 l);

5) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP-7 (7 m3) na cmentarzach ze względu na brak możliwości prowadzenia segregacji odpadów.

2. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach:

1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m3(120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3(240 l), w tym w gniazdach ogólnodostępnych pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m3(typ IGLOO), pojemniki na tworzywa sztuczne od 2,5 m3(typ SIATKA) i pojemnik na makulaturę od 2,5 m3;

3) w obiektach użyteczności publicznej, nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, nieruchomości letniskowej o pojemności od 0,12 m3(120 l).

3. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

1) żółtym - z przeznaczeniem na odpady suche;

2) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady;

3) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło;

4) zielonym - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;

5) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;

6) białym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;

7) niebieskim - z przeznaczeniem na makulaturę;

8) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych.

§ 14. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

§ 15. Ustala się minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 6 osób należy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności 0,12 m3(120 l);

2) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób należy przewidzieć dwa pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m3(120 l) lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3(240 l) lub przewidzieć pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w pkt 1;

3) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1 i 2;

4) dla nieruchomości letniskowych w zabudowie rekreacji indywidualnej należy przewidzieć jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3(120 l);

5) dla nieruchomości użyteczności publicznej i nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb, przy czym wymogiem jest wstawienie przynajmniej jednego pojemnika o pojemności 0,12 m3(120 l).

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników.

2. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

3. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Gminą określi szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 2.

4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych. Ilość wywiezionych ścieków nie może znacząco odbiegać od ilości zużytej wody w danym okresie rozliczeniowym.

5. Właściciele nieruchomości, którzy do oczyszczania pochodzących z terenów nieruchomości nieczystości ciekłych zastosowali przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do udokumentowania:

1) spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków określonych w przepisach odrębnych przez okazanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków dla oczyszczalni wykonanych do końca 2001 r. lub zgłoszenia jej eksploatacji dla oczyszczalni wykonanych po 1 stycznia 2002 r.;

2) częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych powstających w wyniku procesu oczyszczania ścieków;

3) osad nadmierny z przydomowej oczyszczalni musi być usuwany minimum 1 raz na 2 lata.

6. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych - wielkość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów.

7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania i przechowywania przez okres minimum 2 lat i okazywania na zasadach określonych w ustawie, dowodów płacenia za usługę odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 17. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łask, winny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych dla Regionu II w uchwale Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami Województwa Łódzkiego 2012.

2. W przypadku braku w Regionie II instalacji regionalnych, odpady komunalne wymienione w ust. 1, mogą być kierowane do instalacji zastępczych w Regionie II.

§ 18. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1) do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

2) do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

§ 19. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r.:

1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnych w budynku, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że kosze są wyłożone workiem, a odchody zebrane w odpowiednie torebki lub folie.

5. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

6. Psy bezdomne będą wyłapywane przez firmę posiadającą uprawnienia i odwożone do schroniska dla zwierząt na podstawie odrębnej uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask.

7. Właściciel psa zobowiązany jest do zarejestrowania w Urzędzie Miejskim w Łasku w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa, a następnie jego oznakowania.

8. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Łasku na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

9. Właściciele psów mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie.

10. Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek zawiadomić natychmiast służby sanitarne o pojawieniu się u zwierząt objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.

11. Psy i koty błąkające się bez opieki na terenie gminy zostaną schwytane i umieszczone w schronisku dla zwierząt.

12. Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu i nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

3) puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe.

§ 23. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.);

2) uciążliwość chowu lub hodowli dla środowiska w tym emisje nie będą przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych odrębnymi przepisami;

3) wytwarzane podczas prowadzenia chowu i hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Odstępstwa od zakazów dopuszczalne są tylko w przypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a uciążliwość chowu lub hodowli dla środowiska w tym emisje nie będą przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych odrębnymi przepisami.

3. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej wprowadza się zakaz hodowli pszczół, a na pozostałych terenach pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych na gruncie w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

4. W przypadku padłych zwierząt gospodarskich właściciele zobowiązani są do ich niezwłocznego przekazania podmiotowi uprawnionemu.

5. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu powierza się Burmistrzowi Łasku.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 27. Naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »