| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/376/13 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.lask.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/376/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 6 marca 2013 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3189) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/250/12 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3190);

2) Uchwałą Nr XXXV/345/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1426).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.


UCHWAŁA NR XXV/250/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/548/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr XXV/250/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 30 maja 2012 r.

STATUT GMINNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJW ŁASKU

Rozdział 1.
Nazwa Podmiotu

§ 1. 1. Gmina Łask jest podmiotem tworzącym podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o nazwie Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku, zwana w dalszej części podmiotem tworzącym.

2. Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Obszar działania "Zespołu" zwany dalej "obwodem", stanowi w szczególności teren administracyjny gminy Łask.

Rozdział 2.
Siedziba Podmiotu

§ 2. Siedziba "Zespołu" mieści się przy ul. Polnej 12, 98 - 100 Łask.

Rozdział 3.
Cele i zadania Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

§ 3. 1. Celem "Zespołu" jest zapewnienie opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku i innym w ostrych przypadkach z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta.

2. Zadania poradni i gabinetów, wchodzących w skład "Zespołu" w Łasku:

1) przeprowadzanie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobom obłożnie chorym pozostającym w domu (wizyty domowe);

2) wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych;

3) odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń - zgodnie z przepisami;

4) ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe, osób w wieku poprodukcyjnym oraz prowadzenie badań okresowych tych chorych (czynne poradnictwo);

5) świadczenie usług profilaktycznych pielęgniarskich na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej;

6) udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka;

7) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorymi;

8) obserwacja i analiza stanu zdrowotnego ludności oraz opracowywanie planu działania w zakresie opieki środowiskowej;

9) szerzenie oświaty i profilaktyki zdrowotnej;

10) udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające na celu rozpoznanie stanu zdrowia;

11) prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń "Zespołu";

12) zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta oraz udostępnienia ich tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa;

13) udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych i specjalistycznych.

§ 4. W siedzibie "Zespołu" w Łasku winny znajdować się wszystkie niezbędne dokumenty określone przepisami dla tego typu jednostek.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna podmiotu

§ 5. 1. "Zespołem" kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor "Zespołu".

2. Dyrektor "Zespołu" zarządza, podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania "Zespołu" i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Z dyrektorem "Zespołu" nawiązuje stosunek pracy Burmistrz Łasku, na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4. Dyrektor "Zespołu" może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. Umowa powinna określać również warunki udzielania świadczeń, w tym wymiar czasu pracy.

5. Dyrektor "Zespołu" nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Burmistrza Łasku.

6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) głównego księgowego;

2) pracownika kadr;

3) kierownika Przychodni Rejonowej nr 1;

4) kierownika Przychodni Rejonowej nr 2;

5) starszej pielęgniarki koordynującej.

7. Dyrektor "Zespołu" jest przełożonym kierowników, głównego księgowego oraz pracowników zatrudnionych do realizacji zadań w ramach bieżących potrzeb "Zespołu", nawiązuje z nimi stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony na piśmie kierownik przychodni.

9. Strukturę organizacyjną Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku tworzy przedsiębiorstwo pod nazwą "Poradnia Lekarzy Rodzinnych" w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

1) Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Łasku ul. Polna 12:

a) poradnia lekarza POZ,

b) poradnia pediatryczna,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

g) poradnia medycyny pracy,

h) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),

i) punkt pobrań materiałów do badań,

j) pracownia USG,

k) pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;

2) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolumnie Plac Szarych Szeregów 8:

a) poradnia lekarza POZ,

b) poradnia pediatryczna,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

e) pracownia diagnostyczna,

f) pracownia fizjoterapii,

g) gabinet zabiegowy,

h) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bałuczu, Bałucz 23:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy;

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice Skrejnia 15 a:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy.

10. Rada Społeczna Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku:

1) kadencja Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku trwa 4 lata, z tym, że pełni swoje obowiązki do chwili wyboru Rady Społecznej w nowym składzie;

2) sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej;

3) członkowstwo w Radzie Społecznej przed upływem kadencji wygasa w przypadku:

a) rezygnacji,

b) zgonu,

c) odwołania przez Radę Miejską w Łasku.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Zasady gospodarki finansowej "Zespołu" reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki jest plan finansowy, ustalany przez dyrektora "Zespołu" w Łasku.

3. "Zespół" w Łasku prowadzi rachunkowość na zasadach określonych we właściwych przepisach.

§ 7. 1. "Zespół" w Łasku gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady Miejskiej w Łasku.

3. "Zespół" może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który utworzył zespół oraz na zasadach określonych przez ten podmiot.

4. W przypadku likwidacji "Zespołu" jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością gminy, a o jego przeznaczeniu decyduje Rada Miejska w Łasku.

§ 8. "Zespół" w Łasku może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 - 117 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

§ 9. 1. Zespół w Łasku może otrzymywać dotacje na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Dotacje wymienione w ust. 1 przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Łasku.

§ 10. 1. Wartość majątku "Zespołu" w Łasku określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski "Zespołu" stanowi wartość wydzielonej "Zespołowi" części mienia komunalnego.

3. Fundusz "Zespołu" stanowi wartość majątku "Zespołu" po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 11. 1. Fundusz "Zespołu" zwiększa się o:

1) zyski bilansowe;

2) amortyzację majątku trwałego;

3) dotacje budżetowe;

4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku;

5) środki z innych źródeł.

2. Fundusz "Zespołu" zmniejsza się o:

1) straty bilansowe;

2) umorzenie majątku trwałego;

3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku;

3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§ 12. 1. "Zespół" w Łasku decyduje sam o podziale zysku.

2. " Zespół" w Łasku pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

3. Ujemny wynik finansowy "Zespołu" nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.

4. Jeśli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 2, Rada Miejska w Łasku podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej "Zespołu" lub o jego likwidacji.

5. Zobowiązania i należności "Zespołu" po jego likwidacji, stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Łask.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wydane na jej podstawie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »