| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXVI/314/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 369, poz. 3068), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1653).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza, który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.";

2) § 3 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza, który stanowi:

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Tomasz Olejnik


Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2013
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 5 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/314/2009
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) i art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz 887) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradz.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/314/2009
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 29 października 2009 r.

Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy - Miasto Sieradz;

4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z póź. zm.);

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Sieradz;

4) nauczycielach - należy rozumieć przez to nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z poz. zm.) prowadzonych przez Gminę - Miasto Sieradz;

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 2
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

3) stałe podnoszenie kwalifikacji, w szczególności poprzez:

a) praktyczne stosowanie nowoczesnych metod kształcenia i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,

b) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

5) aktywny udział w realizacji zadań statutowych szkoły;

6) [1]) (uchylony)

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły, poza warunkami wymienionymi w ust.1 winien być uzależniony od:

1) skutecznego zarządzania szkołą zapewniającego ciągły rozwój oraz doskonalenia jakości jej pracy;

2) właściwej współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;

3) osiągnięć szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

4) wspierania nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

5) przestrzegania dyscypliny budżetowej;

6) zaangażowania w uzyskiwane wyniki pracy;

7) pozyskiwania środków pozabudżetowych;

8) promocji szkoły na zewnątrz;

9) współdziałania z organami szkoły i związkami zawodowymi;

10) merytorycznego załatwiania spraw pracowników, uczniów i rodziców.

§ 5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust 1, a w przypadku dyrektora placówki w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 ust 1 i 2.

§ 6. [2]) 1. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne stanowi 80,- zł miesięcznie na jeden etat kalkulacyjny.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

3. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektora szkoły odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w planie finansowym szkoły.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 50, - zł miesiecznie, na czas nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozdział 3
DODATKI FUNKCYJNE

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy lub sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla pozostałych nauczycieli - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole;

4) [3]) (uchylony)

5) warunki, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. [4]) Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 2 określa tabela:

dyrektor szkoły

800 - 3000

wicedyrektor szkoły

400 -1500

dyrektor przedszkola

700 - 2500

wicedyrektor przedszkola

300 - 1000

4. [5]) Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek za wychowawstwo:

w gimnazjach

400,- zł

w szkołach podstawowych

300,- zł

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

200,- zł

5. W przedszkolach dodatek "za wychowawstwo" otrzymuje jeden lub dwóch nauczycieli, którym dyrektor powierzył opiekę oddziału.

6. W oddziale przedszkolnym czynnym:

1) co najmniej 8 godzin dziennie dodatek może być przyznany dwóm nauczycielom;

2) 5 godzin dziennie dodatek przyznawany jest jednemu nauczycielowi.

7. Dodatek za wychowawstwo w przedszkolach przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w grupie, w której dyrektor powierzył opiekę.

8. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 50,- zł za każdego nauczyciela odbywającego staż.

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie na zasadach określonych w § 7 ust. 3.

Rozdział 4
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 9. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za warunki pracy w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

1) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach przysposabiających do pracy zawodowej;

2) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Rozdział 5
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA DORAŹNE

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne lub uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 11 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

Rozdział 7
WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYPŁACANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

§ 12. 1. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 uchwały przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Sieradza oraz nagrody Dyrektora Szkoły.

3. Specjalny fundusz nagród, dzieli się w następujący sposób:

1) 30 % tego funduszu na nagrody Prezydenta Miasta;

2) 70 % tego funduszu na nagrody dyrektora placówki.

§ 13. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Sieradza oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielom szkół i przedszkoli, dyrektorom i ich zastępcom po przepracowaniu co najmniej jednego roku w placówce oraz spełnieniu odpowiednio co najmniej 5 z niżej wymienionych kryteriów:

1) osiąganie przez uczniów wysokich wyników nauczania potwierdzonych sprawdzianami i egzaminami przeprowadzonymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) osiąganie przez uczniów wysokich wyników w olimpiadach, konkursach i turniejach co najmniej na szczeblu międzyszkolnym;

3) realizowanie autorskich programów i zajęć z zakresu profilaktyki i wychowania;

4) wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz poszukiwanie nowoczesnych form i środków dydaktycznych;

5) przygotowywanie i realizowanie znaczących w procesie wychowania imprez przedstawień artystycznych, przeglądów i konkursów;

6) wzorową współpracę ze środowiskiem oraz instytucjami i zakładami pracy mogącymi wspomagać placówkę lub oddział;

7) organizowanie i udzielanie pomocy młodym nauczycielom w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego;

8) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy placówki, nauczyciela i wychowawcy;

9) tworzenie warunków i realizowanie postępu pedagogicznego, sprzyjanie i popieranie nowoczesnych i postępowych tendencji w dydaktyce i wychowaniu.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrody Prezydenta Miasta Sieradza dla dyrektorów placówek szczególna uwaga zwracana będzie na:

1) stopień i poziom organizacji pracy placówki, jej wielkość i sprawność funkcjonowania;

2) prawidłową realizację budżetu;

3) dbałość o wysoką jakość pracy placówki poprzez realizacje właściwej polityki kadrowej, organizację pracy, kreowanie twórczej atmosfery;

4) dbałość o majątek placówki, jej modernizację i rozwój bazy materialnej;

5) racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

6) promowanie placówki i jej osiągnięć w środowisku;

7) współpracę z zakładami pracy, organizacjami i instytucjami wspomagającymi;

8) podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi placówki, podnoszących jej jakość i znaczenie w środowisku i mieście.

§ 14. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych terminach.

§ 15. 1. Z wnioskami o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza mogą występować;

1) dla nauczycieli:

a) dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu ich przez rady pedagogiczne;

b) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz;

c) miejskie struktury związków zawodowych,

2) dla dyrektorów szkół i przedszkoli:

a) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz;

b) miejskie struktury związków zawodowych.

2. Z wnioskami o nagrodę dyrektora szkoły/przedszkola mogą występować:

a) rada pedagogiczna;

b) właściwe dla placówki struktury związków zawodowych zrzeszające nauczycieli tej placówki.

3. Dopuszcza się składanie wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

4. Wzór wniosku o nagrodę określa załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Wnioski o nagrody składane z okazji Dnia Edukacji Narodowej składane są do dnia 20 września.

6. Każdorazowo przed przyznaniem nagród Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przygotowuje zbiorcze zestawienie wniosków oraz przedstawia Prezydentowi Miasta kandydatów do nagrody w miarę posiadanych środków finansowych.

7. Ostateczne decyzje o przyznaniu nagrody podejmują odpowiednio Prezydent Miasta bądź dyrektor szkoły.

8. Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa § 13 ust. 1 i 2.

9. Nagrodzeni nagrodą Prezydenta Miasta Sieradza otrzymują pismo (dyplom) informujące o przyznaniu im nagrody, a jego odpis umieszczany jest w aktach osobowych nauczyciela.

10. Wypłata nagród dokonywana jest bezpośrednio w placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy tekst regulaminu uzgodniono w dniu 14.10.2009 r. z nauczycielskimi związkami zawodowymi.


Załącznik do regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych miasta Sieradza

WNIOSEK


o przyznanie nagrody ............................................................................................................................*


Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody specjalnej .....................................................................*

Pani (Panu) ....................................................................................................................................

urodzonej (urodzonemu) ............................................ ............................................(data, miejscowość)

legitymującej się (legitymującemu się) wykształceniem: ..................................................................

posiadającej (posiadającemu) ............................ - letni staż pracy pedagogicznej oraz stopień

awansu zawodowego ...............................................................................................................................

zatrudnionej(zatrudnionemu) w ................................................................................................

na stanowisku ..................................................................


Dotychczas otrzymane nagrody (ministra, kuratora, prezydenta, dyrektora) oraz rok ich otrzymania:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

* wpisać odpowiednio - Prezydenta Miasta Sieradza, Dyrektora Przedszkola nr ...,
Szkoły Podstawowej nr ..., Gimnazjnum nr....

Uzasadnienie:

Wniosek zaopiniowany przez Radę Pedagogiczna w dniu ..............................................................

Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek:
.................................................................. .........................................................
(pieczęć jednostki sporządzającej wniosek) (podpis kierownika jednostki)[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.;

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Sieradza.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »