| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/341/13 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno

Na podstawie art. 6 n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r., poz. 21, poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje wraz z załącznikami mogą być przesłane do Urzędu Miejskiego w Opocznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, jako załączniki do pisma ogólnego w formie PDF;

2) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML;

3) deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 3. Tracą moc uchwały: Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/295/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno oraz Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXI/319/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/341/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »