| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola.

2. Ustala się dotację celową udzielaną z budżetu Miasta Zduńska Wola dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 250 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się dotację celową udzielaną z budżetu Miasta Zduńska Wola dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w wysokości 100 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Dotację celową udziela się na rok kalendarzowy.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, opieki nad dzieckiem w wymiarze godzin zgodnym z art. 12 ust. 2 - 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub w klubie dziecięcym.

§ 3. 1. Dotacja celowa udzielana jest na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1. Wniosek składa się do Prezydenta Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja celowa przekazywana będzie w transzach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

3. Warunkiem przyznania dotacji celowej jest złożenie wniosku o wypłatę części dotacji do Prezydenta Miasta w terminie do 5 dnia danego miesiąca oraz rozliczenie dotacji w części otrzymanej dotychczas. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Podstawę naliczenia miesięcznej dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 albo 3, pomniejszonej o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzednim oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub do klubu dziecięcego ustalonej na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność, wskazanej we wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do składania miesięcznych rozliczeń dotacji celowej.

2. Miesięczne rozliczenie dotacji celowej składane jest Prezydentowi Miasta w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy płatność. Wzór rozliczenia dotacji celowej za dany miesiąc stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza i składa Prezydentowi Miasta roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby dzieci objętych opieką w każdym miesiącu otrzymania dotacji, oraz sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowej za okres rozliczeniowy w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Wzór rocznego rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

2. W przypadku, gdy żłobek lub klub dziecięcy zaprzestaje swej działalności rozliczenie wykorzystania dotacji składa się najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/227/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/569/14

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej

……………………………

/oznaczenie podmiotu/

Prezydent Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok ………

Podstawa prawna

art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Termin składania wniosku

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy*

1. Nazwa lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*

2. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego*

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr tel.

E-mail

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

5. Dane osoby (osób) reprezentujących organ prowadzący

Imię i nazwisko

Tytuł prawny/pełniona funkcja

Dane o liczbie dzieci

Planowana liczba dzieci w okresie styczeń - sierpień

Nazwa gminy będącej miejscem zamieszkania dziecka

Liczba dzieci

Ogółem

Planowana liczba dzieci w okresie wrzesień - grudzień

Nazwa gminy będącej miejscem zamieszkania dziecka

Liczba dzieci

Ogółem

Oświadczenia i podpis(-y) osoby(osób) reprezentującej(-ych) wnioskodawcę

Oświadczam, że:

1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;

2) znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

3) znane mi są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

…………………………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /czytelny podpis (pieczątka) wnioskodawcy/


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty ustalone zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457):

1) statut żłobka/klubu dziecięcego*;

2) regulamin organizacyjny żłobka/klubu dziecięcego*.

Pouczenie

W przypadkuzmian danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym organ udzielający dotację w terminie14 dni od zaistnienia zmian.

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/569/14

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór wniosku o wypłatę części dotacji celowej

….............................................

/oznaczenie podmiotu/

Prezydent Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

Wniosek owypłatę dotacji celowej na miesiąc …….... roku ….....

(według stanu na pierwszy dzień miesiąca)

Podstawa prawna

art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.1457)

Termin składania wniosku

do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy dotacja celowa

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy*

1. Nazwa lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*

2. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego*

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr tel.

E-mail

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

5. Dane osoby (osób) reprezentujących organ prowadzący

Imię i nazwisko

Tytuł prawny/pełniona funkcja

Dane o liczbie dzieci

Planowana liczba dzieci

Nazwa gminy będącej miejscem zamieszkania dziecka

Liczba dzieci

Ogółem

Niewykorzystana dotacja celowa z okresu rozliczeniowego za poprzedni miesiąc

Oświadczenia i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej (-ych) wnioskodawcę

Oświadczam, że:

1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;

2) znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

3) znane mi są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

…………………………………………… .................................................................

/miejscowość, data/ /czytelny podpis (pieczątka) wnioskodawcy/

Pouczenie

W przypadkuzmian danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym organ udzielający dotację w terminie14 dni od zaistnienia zmian.

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/569/14

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór rozliczenia dotacji celowej za dany miesiąc

….............................................

/oznaczenie podmiotu/

Prezydent Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

Rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej za miesiąc …….... roku ….....

Podstawa prawna

art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.1457)

Termin składania rozliczenia

do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie transzy

Miejsce złożenia rozliczenia

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy*

1. Nazwa lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*

2. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego*

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr tel.

E-mail

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

5. Dane osoby (osób) reprezentujących organ prowadzący

Imię i nazwisko

Tytuł prawny/pełniona funkcja

Informacja o otrzymanej dotacji

Wysokość otrzymanej dotacji na miesiąc rozliczeniowy

Wysokość dotacji wykorzystanej w miesiącu rozliczeniowym

Łączna liczba dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego* w miesiącu rozliczeniowym

Kwota dotacji nadpłaconej do wykorzystania w następnym miesiącu

Niewykorzystana kwota dotacji za poprzedni miesiąc rozliczeniowy

Uwaga: Niewykorzystana kwota dotacji celowej podlega rozliczeniu w kolejnej transzy, nie dotyczy to dotacji celowej za miesiąc grudzień, niewykorzystanie której podlega zwrotowi do 31 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego*

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka ustalone na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna

Liczba dni nieobecności dziecka w żłobku/klubie dziecięcym*

Kwota dotacji przypadająca na dziecko pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności

Łączna kwota należnej dotacji

Oświadczenia i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej (-ych) wnioskodawcę

Oświadczam, że:

1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;

2) znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

3) znane mi są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

……………………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /czytelny podpis (pieczątka) wnioskodawcy/

Pouczenie

W przypadkuzmian danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym organ udzielający dotację w terminie14 dni od zaistnienia zmian.

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/569/14

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór rozliczenia dotacji celowej za dany rok

….............................................

/oznaczenie podmiotu/

Prezydent Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

Rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej za okres od …….... do …......

Podstawa prawna

art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.1457)

Termin składania rozliczenia rocznego

do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielana była dotacja.

W przypadku, gdy żłobek lub klub dziecięcy zaprzestaje swej działalności rozliczenie wykorzystania dotacji składa się najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia działalności.

Miejsce złożenia rozliczenia

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy*

1. Nazwa lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*

2. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego*

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr tel.

E-mail

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który przekazano dotację

5. Dane osoby (osób) reprezentujących organ prowadzący

Imię i nazwisko

Tytuł prawny/pełniona funkcja

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej za okres od ….......... do ….........

Nr umowy na podstawie której przekazano dotację

Wysokość otrzymanej dotacji

Wysokość należnej dotacji

Lp.

Miesiąc

Liczba dzieci

Kwota dotacji

uwzględniająca nieobecności dzieci

w żłobku/klubie dziecięcym*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ogółem

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach otrzymanej dotacji celowej

za okres od …................ do …....................

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

Wysokość poniesionych

wydatków

w ramach

otrzymanej dotacji (w zł)

1

Wynagrodzenia pracowników

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, itp.)

3

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, opłata za wodę, gaz, itp.

4

Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

5

Remonty

6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7

Pozostałe wydatki (tj.:artykuły papiernicze, piśmiennicze, itp.)

Ogółem

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowej

Oświadczenia i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej (-ych) wnioskodawcę

Oświadczam, że:

1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;

2) znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

3) znane mi są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

…………………………………….. ……………………………………………

/miejscowość, data/ /czytelny podpis (pieczątka) wnioskodawcy/

Pouczenie

W przypadkuzmian danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym organ udzielający dotację w terminie14 dni od zaistnienia zmian.

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »