| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) w związku z art. 17 ust 1 pkt. 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182, 509, 1650) i art.10 ust 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz.853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz.1650) Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Zadzim zwaną dalej Gminą, związanych ze sprawieniem pogrzebu.

§ 2. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Zadzim, w tym osobom bezdomnym, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, zwany dalej Ośrodkiem, właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§ 3. 1. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, która pozostaje w trudnej sytuacji materialnej i nie posiada uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i stwierdzeniu okoliczności o których mowa w ust. 1.

3. Ośrodek może zlecić sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

4. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji administracyjnej.

§ 4. Pogrzeb powinien zostać zorganizowany zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź, gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien odpowiadać panujących w tym zakresie miejscowym zwyczajom i tradycji.

§ 5. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Zadzim z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

§ 6. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny wraz z akcesoriami (krzyż, tabliczka z datą urodzenia i datą śmierci lub odpowiednio "NN" w przypadku osoby nieznanej;

3) zakup ubrania;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

6) wykopanie i zasypanie grobu;

7) obsługę pogrzebu;

8) zakup wiązanki i zniczy.

§ 7. 1. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 8. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz dowody wpłaty, pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się w całości lub w części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

3) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną, ośrodek pokrywa koszty pogrzebu a następnie występuje do gminy właściwej ze względu na ostatnie zameldowanie osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu;

4) w przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »