| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) w związku z art. 17 ust 1 pkt. 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182, 509, 1650) i art.10 ust 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz.853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz.1650) Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Zadzim zwaną dalej Gminą, związanych ze sprawieniem pogrzebu.

§ 2. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Zadzim, w tym osobom bezdomnym, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, zwany dalej Ośrodkiem, właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§ 3. 1. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, która pozostaje w trudnej sytuacji materialnej i nie posiada uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i stwierdzeniu okoliczności o których mowa w ust. 1.

3. Ośrodek może zlecić sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

4. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji administracyjnej.

§ 4. Pogrzeb powinien zostać zorganizowany zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź, gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien odpowiadać panujących w tym zakresie miejscowym zwyczajom i tradycji.

§ 5. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Zadzim z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

§ 6. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny wraz z akcesoriami (krzyż, tabliczka z datą urodzenia i datą śmierci lub odpowiednio "NN" w przypadku osoby nieznanej;

3) zakup ubrania;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

6) wykopanie i zasypanie grobu;

7) obsługę pogrzebu;

8) zakup wiązanki i zniczy.

§ 7. 1. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 8. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz dowody wpłaty, pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się w całości lub w części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

3) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną, ośrodek pokrywa koszty pogrzebu a następnie występuje do gminy właściwej ze względu na ostatnie zameldowanie osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu;

4) w przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »