| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/176/14 Rady Gminy Kiernozia

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiernozi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 50 ust. 1,2,3,5 i 6 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 508, 1650)Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina jak również wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni przed zstępnymi nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 2. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przyznaje decyzją usługi opiekuńcze, określa i ustala ich zakres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się to świadczenie nieodpłatnie.

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznawana jest nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych określona jest w decyzji o przyznaniu świadczenia, według zasad określonych w tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się, że pełen koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 12,10 zł (słownie: dwanaście złotych 10/100 zł).

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi może odstąpić od żądania zwrotu za wykonaną usługę w części lub całości.

§ 6. Osoby, którym przyznano pomoc w postaci usług opiekuńczych, obowiązane są do ponoszenia z tego tytułu odpłatności także w sytuacji, gdy usługa nie może być wykonana z winy świadczeniobiorcy, wyjątek stanowi pobyt w szpitalu potwierdzony zaświadczeniem.

§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi do dnia 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługi.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kiernozi Nr XXIX/193/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiernozi.

§ 10. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/14
Rady Gminy Kiernozia
z dnia 26 marca 2014 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiernozi

Grupa

Dochód osoby samotnie gospodarującej, na osobę w rodzinie wyliczony zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczonej w % kosztu usługi

osoby samotnie gospodarującej

na osobę w rodzinie

I

powyżej 100 % - 120%

10%

15%

II

powyżej 120% - 150%

20%

30%

III

powyżej 150% - 200%

30%

50%

IV

powyżej 200% - 250%

40%

60%

V

powyżej 250% - 300%

70%

80%

VI

powyżej 300%

100%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »