| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/409/14 Rady Gminy Ujazd

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ujeździe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ujeździe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały Nr XV/169/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105 poz. 940).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd


mgr inż. Artur Pawlak


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/409/14
Rady Gminy Ujazd
z dnia 31 marca 2014 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W UJEŹDZIE

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury.

2. Ośrodek został utworzony Uchwałą Nr IX/110/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe.

3. Ośrodkowi, nadano nazwę Uchwałą Nr XV/169/04 Rady Gminy Ujazdz dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe oraz nadania Statutu.

4. Ośrodek w Ujeździe może używać nazwy skróconej "GOK w Ujeździe".

5. Ośrodek posiada znak graficzny, którego wzór został określony w załączniku do niniejszego Statutu.

6. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury;

3) niniejszego statutu.

§ 3. 1.Siedzibą Ośrodka jest budynek stanowiący własność Gminy Ujazd w miejscowości Osiedle Niewiadów Nr 43, 97-225 Ujazd.

2. Ośrodek prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Ujazd, a w szczególności:

1) w siedzibie Ośrodka;

2) w Ośrodku Kultury w Ciosnach,

3) w innych placówkach utworzonych po dacie rozpoczęcia działalności Ośrodka.

3. Ośrodek może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne i rekreacyjne poza terenem gminy, a także poza granicami kraju.

4. Ośrodek w Ujeździe używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu
i adresem siedziby.

5. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4. 1.Organizatorem Ośrodka jest Gmina Ujazd.

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Ujazd.

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 5. 1.Ośrodek prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2.Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą

i sztuką, w tym prowadzenie kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, w tym kursów tańca, nauki języków obcych, warsztatów rękodzieła artystycznego;

4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, itp.;

5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;

6) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki,

7) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,

8) kultywowanie tradycji regionalnych w ramach działalności Kół Gospodyń Wiejskich;

9) udostępnianie pomieszczeń Ośrodka ( w tym Ośrodka Kultury w Ciosnach) na zebrania, spotkania, imprezy okolicznościowe, obrzędowe itp.

3. Ośrodek może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Ujazd i instytucji działających na jej terenie;

4. Ośrodek i jego placówki przy wykonywaniu zadań współpracują z placówkami oświaty i wychowania, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, Uniwersytetem Ludowym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz kultury np. świetlicami wiejskimi.

Rozdział 3

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 6. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

§ 7. 1.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ujazd.

2. Wyłonienie kandydata na Dyrektora następuje w trybie ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu urlopu, pobytu na zwolnieniu lekarskim lub delegacji służbowej pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

4. W przypadku nie wyznaczenia pracownika, o którym mowa w ustępie 3 oraz w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania Dyrektora (do czasu wyłonienia nowego kandydata, Ośrodkiem kieruje osoba wskazana przez Wójta Gminy Ujazd.

§ 8. 1.Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnychi przedstawianie ich Organizatorowi;

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

8) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

2. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego Ośrodka spełniającego wymagania określone w ustawie o finansach publicznych i jednocześnie powierza mu obowiązki i odpowiedzialność z zakresu rachunkowości Ośrodka i dyspozycji środkami pieniężnymi.

§ 9. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

2. Wynagrodzenia Dyrektora ustala Wójt Gminy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

3. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustalane są na podstawie zakładowego regulaminu wynagradzania.

§ 10. 1. Organem doradczo - opiniującym Ośrodka jest Społeczna Rada Programowa powołana przez Dyrektora Ośrodka.

2. Społeczna Rada Programowa składa się z co najmniej 3 osób.

3. W skład Społecznej Rady Programowej mogą wchodzić doświadczeni animatorzy kultury, przedstawiciele zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, społecznicy, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy itp.

4. W skład Społecznej Rady Programowej może wchodzić Radny Rady Gminy Ujazd wskazany przez tę Radę.

5. Sposób zwoływania i działania Społecznej Rady Programowej określa regulamin organizacyjny Społecznej Rady Programowej opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Społeczną Radę Programową.

6. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 11. 1. Do zadań Społecznej Rady Programowej należy w szczególności:

1) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Społecznej Rady Programowej;

2) opiniowanie rocznego planu działalności Ośrodka;

3) pomoc merytoryczna w zakresie realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć;

4) analiza działalności prowadzonej przez Ośrodek;

5) przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków wynikających z dokonanej analizy;

6) opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka.

2. Kadencja Społecznej Rady Programowej trwa 4 lata, przy czym członkostwo przedstawiciela Rady Gminy ustaje zawsze z chwilą wygaśnięcia jego mandatu radnego.

§ 12. Dyrektor Ośrodka może powoływać w miarę potrzeb inne zespoły opiniodawczo - doradcze, niż wymienione w paragrafie 10.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności wykorzystania.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

§ 15. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej od Organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, przychodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł, w tym dotacji unijnych.

2. Ośrodek może pozyskiwać przychody z:

1) dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób fizycznych i prawnych oraz środków przekazywanych przez sponsorów;

2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;

3) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.;

4) wynajmu, dzierżawy sal i pomieszczeń Ośrodka;

5) koncertów własnych zespołów i przedstawień na zlecenie innych podmiotów;

6) sprzedaży biletów na imprezy własne;

7) promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek;

8) usług reklamowych;

9) sprzedaży prac plastycznych;

10) wpłat na materiały plastyczne;

11) wpłat za korzystanie z Internetu i ksero;

12) wpłat uczestników szkoleń, pokazów, kursów tańca, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki: śpiewu, rysunku i malarstwa, języków obcych, obsługi komputera itp.;

13) wpłat członków zespołów tanecznych i śpiewaczych;

14) z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 16. 1. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami, przy czym środki finansowe pozyskiwane w ramach prowadzonej działalności mogą być przeznaczone na realizację zadań statutowych.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem dotacji ustalonej przez Organizatora i zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 18. Nadzór nad działalnością finansową Ośrodka sprawuje Dyrektor.

§ 19. Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Gminy Ujazd.

§ 20. Gminny Ośrodek Kultury tworzy fundusz socjalny na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.).

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w tym samy trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.


Załącznik Graficzny do Statutu

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »