| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/409/14 Rady Gminy Ujazd

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ujeździe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ujeździe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały Nr XV/169/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105 poz. 940).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd


mgr inż. Artur Pawlak


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/409/14
Rady Gminy Ujazd
z dnia 31 marca 2014 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W UJEŹDZIE

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury.

2. Ośrodek został utworzony Uchwałą Nr IX/110/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe.

3. Ośrodkowi, nadano nazwę Uchwałą Nr XV/169/04 Rady Gminy Ujazdz dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujeździe oraz nadania Statutu.

4. Ośrodek w Ujeździe może używać nazwy skróconej "GOK w Ujeździe".

5. Ośrodek posiada znak graficzny, którego wzór został określony w załączniku do niniejszego Statutu.

6. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury;

3) niniejszego statutu.

§ 3. 1.Siedzibą Ośrodka jest budynek stanowiący własność Gminy Ujazd w miejscowości Osiedle Niewiadów Nr 43, 97-225 Ujazd.

2. Ośrodek prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Ujazd, a w szczególności:

1) w siedzibie Ośrodka;

2) w Ośrodku Kultury w Ciosnach,

3) w innych placówkach utworzonych po dacie rozpoczęcia działalności Ośrodka.

3. Ośrodek może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne i rekreacyjne poza terenem gminy, a także poza granicami kraju.

4. Ośrodek w Ujeździe używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu
i adresem siedziby.

5. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4. 1.Organizatorem Ośrodka jest Gmina Ujazd.

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Ujazd.

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 5. 1.Ośrodek prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2.Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą

i sztuką, w tym prowadzenie kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, w tym kursów tańca, nauki języków obcych, warsztatów rękodzieła artystycznego;

4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, itp.;

5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;

6) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki,

7) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,

8) kultywowanie tradycji regionalnych w ramach działalności Kół Gospodyń Wiejskich;

9) udostępnianie pomieszczeń Ośrodka ( w tym Ośrodka Kultury w Ciosnach) na zebrania, spotkania, imprezy okolicznościowe, obrzędowe itp.

3. Ośrodek może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Ujazd i instytucji działających na jej terenie;

4. Ośrodek i jego placówki przy wykonywaniu zadań współpracują z placówkami oświaty i wychowania, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, Uniwersytetem Ludowym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz kultury np. świetlicami wiejskimi.

Rozdział 3

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 6. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

§ 7. 1.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ujazd.

2. Wyłonienie kandydata na Dyrektora następuje w trybie ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu urlopu, pobytu na zwolnieniu lekarskim lub delegacji służbowej pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

4. W przypadku nie wyznaczenia pracownika, o którym mowa w ustępie 3 oraz w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania Dyrektora (do czasu wyłonienia nowego kandydata, Ośrodkiem kieruje osoba wskazana przez Wójta Gminy Ujazd.

§ 8. 1.Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnychi przedstawianie ich Organizatorowi;

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

8) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

2. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego Ośrodka spełniającego wymagania określone w ustawie o finansach publicznych i jednocześnie powierza mu obowiązki i odpowiedzialność z zakresu rachunkowości Ośrodka i dyspozycji środkami pieniężnymi.

§ 9. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

2. Wynagrodzenia Dyrektora ustala Wójt Gminy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

3. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustalane są na podstawie zakładowego regulaminu wynagradzania.

§ 10. 1. Organem doradczo - opiniującym Ośrodka jest Społeczna Rada Programowa powołana przez Dyrektora Ośrodka.

2. Społeczna Rada Programowa składa się z co najmniej 3 osób.

3. W skład Społecznej Rady Programowej mogą wchodzić doświadczeni animatorzy kultury, przedstawiciele zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, społecznicy, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy itp.

4. W skład Społecznej Rady Programowej może wchodzić Radny Rady Gminy Ujazd wskazany przez tę Radę.

5. Sposób zwoływania i działania Społecznej Rady Programowej określa regulamin organizacyjny Społecznej Rady Programowej opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Społeczną Radę Programową.

6. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 11. 1. Do zadań Społecznej Rady Programowej należy w szczególności:

1) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Społecznej Rady Programowej;

2) opiniowanie rocznego planu działalności Ośrodka;

3) pomoc merytoryczna w zakresie realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć;

4) analiza działalności prowadzonej przez Ośrodek;

5) przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków wynikających z dokonanej analizy;

6) opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka.

2. Kadencja Społecznej Rady Programowej trwa 4 lata, przy czym członkostwo przedstawiciela Rady Gminy ustaje zawsze z chwilą wygaśnięcia jego mandatu radnego.

§ 12. Dyrektor Ośrodka może powoływać w miarę potrzeb inne zespoły opiniodawczo - doradcze, niż wymienione w paragrafie 10.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności wykorzystania.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

§ 15. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej od Organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, przychodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł, w tym dotacji unijnych.

2. Ośrodek może pozyskiwać przychody z:

1) dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób fizycznych i prawnych oraz środków przekazywanych przez sponsorów;

2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;

3) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.;

4) wynajmu, dzierżawy sal i pomieszczeń Ośrodka;

5) koncertów własnych zespołów i przedstawień na zlecenie innych podmiotów;

6) sprzedaży biletów na imprezy własne;

7) promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek;

8) usług reklamowych;

9) sprzedaży prac plastycznych;

10) wpłat na materiały plastyczne;

11) wpłat za korzystanie z Internetu i ksero;

12) wpłat uczestników szkoleń, pokazów, kursów tańca, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki: śpiewu, rysunku i malarstwa, języków obcych, obsługi komputera itp.;

13) wpłat członków zespołów tanecznych i śpiewaczych;

14) z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 16. 1. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami, przy czym środki finansowe pozyskiwane w ramach prowadzonej działalności mogą być przeznaczone na realizację zadań statutowych.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem dotacji ustalonej przez Organizatora i zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 18. Nadzór nad działalnością finansową Ośrodka sprawuje Dyrektor.

§ 19. Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Gminy Ujazd.

§ 20. Gminny Ośrodek Kultury tworzy fundusz socjalny na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.).

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w tym samy trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.


Załącznik Graficzny do Statutu

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »