| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Grabów

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz.379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 w związku z uchwałą Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Grabów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, Rada Gminy Grabów stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/234/10 Rady Gminy Grabów z dnia 5 listopada 2010 r. Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów składający się z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść Uchwały;

2) części graficznej - rysunku planu zatytułowanego "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów" w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Grabów o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, będący integralnym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia Rady Gminy Grabów o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będący integralnym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice planu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje teren zlokalizowany we wsi Jaworów.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni wszystkich naziemnych kondygnacji budynku liczonej po zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu działki, na której budynek się znajduje;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linie zabudowy;

- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m,

- schodów zewnętrznych, pochylni i ramp - do 3,0 m,

- balkonów, galerii, tarasów oraz innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 1,5 m;

3) ogrodzeniu ażurowym - rozumie się przez to ogrodzenie, w którym prześwit stanowi przynajmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

4) planie - rozumie się przez to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akr prawa miejscowego, obejmujący obszar określony w §2 niniejszej uchwały;

5) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),

- tarasów i powierzchni utwardzonych;

6) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to przeznaczenie ustalone w planie dla danego terenu, które przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej i obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone ustaleniami planu na danym terenie, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;

9) szyldzie - rozumie się przez to oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) tablicy informacyjnej - rozumie się przez to element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

11) terenie - rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

12) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

13) urządzeniu reklamowym - rozumie się przez to wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

14) usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to: usługi handlu detalicznego, zdrowia, gastronomii, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych oraz inne o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, w tym rzemiosło, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko według przepisów odrębnych i nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji;

15) kaferku - rozumie się przez to okno dachowe doświetlające poddasze, wysunięte z połaci dachu, przykryte własnym daszkiem.

§ 4. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty budynków;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 5. W planie nie ustala się:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice terenu objętego opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) wymiary;

5) przeznaczenie terenów;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 7. 1. Na obszarze objętym granicami planu wydziela się tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony symbolem: MN/U;

2) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem: U;

3) teren rolniczy, oznaczony symbolem: R;

4) teren komunikacji - drogi publicznej - zbiorczej, oznaczony symbolem: KDZ;

5) teren komunikacji - drogi publicznej - lokalnej, oznaczony symbolem: KDL.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenia podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają kolejne numery poszczególnych terenów o danym przeznaczeniu podstawowym.

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń pełnych o przęsłach z typowych elementów prefabrykowanych i żelbetowych, z wyjątkiem podmurówki o nieprzekraczającej wysokości 0,6 m od poziomu terenu,

b) wolno stojących urządzeń reklamowych o powierzchni reklamy większej niż 1,5 m2., w tym słupów reklamowych, nie związanych z przeznaczeniem danego terenu,

c) tablic informacyjnych, urządzeń reklamowych lub szyldów: w sposób przesłaniający elementy lub detale architektoniczne, na obiektach małej architektury, na urządzeniach technicznych takich jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8m,

b) tablic informacyjnych, urządzeń reklamowych lub szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2.

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) zachowanie dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

d) gromadzenie segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi,

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, inwestycjami celu publicznego,

f) ochrona wód podziemnych zgodnie z §12,

g) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem,

h) zakaz zanieczyszczania środowiska gruntowo - wodnego,

i) zakaz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w tym instalacjami, których eksploatacja powoduje przekroczenie standardów jakości powietrza,

j) zasady odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych oraz pobór wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych zgodnie z paragrafem §16;

2) dopuszcza się:

a) możliwości regulacji linii brzegowej istniejących zbiorników wodnych,

b) realizacji jednej kondygnacji podziemnej pod warunkiem, że wykonane badania geotechniczne gruntu na to zezwalają.

2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj: dla terenu oznaczonego symbolem MN/U jak dla terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo - usługowe.

§ 10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowani terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określa się w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w §14, przy czym dla istniejącego budynku usytuowanego przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się jego zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,

b) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §15 pkt 5,

c) dostęp do terenu zgodnie z §15 pkt 4;

2) dopuszcza się:

a) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;

b) zachowanie istniejących budynków o funkcji innej niż dopuszczalna z prawem ich przebudowy;

c) wydzielenie działek pod infrastrukturę techniczną;

3) określa się pozostałe nakazy, zakazy i dopuszczenia w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w Rozdziale II uchwały.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, będącego obszarem wysokiej ochrony (OWO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału:

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 1500 m2,

1) minimalną szerokość frontu działki - 20,0 m,

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°;

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabudowy ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

2) w przypadku lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kVpas ochronny o szerokości po 5,0 m od osi przewodu w obu kierunkach;

3) w przypadku lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV pas ochronny o szerokości 5,0 m od osi przewodu w obu kierunkach;

4) w pasie ochronnym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV do czasu skablowania lub likwidacji linii:

a) zakaz lokalizowania wszelkich budynków,

b) zakaz lokalizowania budowli o wysokości powyżej 3,0 m,

c) zakaz nasadzeń drzew i krzewów których wysokość naturalna może przekraczać 3,0 m;

5) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;

6) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne:

a) zagospodarowanie i zachowanie ich zgodne z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się regulację linii brzegowej i przebudowę zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do właściwego zarządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) drogę publiczną:

a) klasy zbiorczej, oznaczone symbolem: KDZ,

b) klasy lokalnej, oznaczone symbolem: KDL;

2) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) bezpośrednią obsługę komunikacyjną, w zakresie ruchu samochodowego dla terenów objętych planem stanowią:

a) droga publiczna klasy zbiorczej i lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolem: KDZ i KDL,

b) drogi publiczne znajdujące się poza granicami planu;

5) na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług,

c) w przypadku terenów o dopuszczonych kilku funkcjach, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) lokalizację, rozbudowę, przebudowę i wymianę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) podłączenia odbiorców do sieci ulicznej za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) pobór wody do celów bytowo-gospodarczych z gminnej sieci wodociągowej lub z własnych ujęć wód podziemnych,

b) do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się - odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną:

a) ustala się zasilanie z sieci napowietrzno-kablowej średniego (15kV) i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej, małogabarytowej lub słupowej stacji transformatorowej,

c) ustala się w przypadku lokalizacji wolnostojącej małogabarytowej stacji transformatorowej minimalna powierzchnia działki w wielkości 36m2,

d) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem przestrzennym i układem komunikacyjnym, w uzgodnieniu z zarządcą sieci,

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów, o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa odnawialne z biomasy.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 17. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem MN/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa wolnostojąca: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo jednorodzinna - usługowa lub usługowa, - usług nieuciążliwych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze,

b) budynki garażowe,

c) budynki gospodarczo-garażowe;

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:

a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki przy czym powierzchnia jednego budynku o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym nie większa niż 300 m2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,01 - maksymalna 0,5,

d) wysokość: budynku o przeznaczeniu podstawowym: do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 10,0 m, budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego: jedna kondygnacja naziemna do 4,5 m,

e) geometria dachu: dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: dach stromy, dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 18° do 45°; ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść, dla budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego: dach płaski i stromy jedno, dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°,

f) wykończenie zewnętrzne budynków: elewacja: kolory pastelowe z dopuszczeniem stosowania koloru białego oraz cegła, kamień i drewno w barwach naturalnych, dla budynku podstawowego pokrycie dachu materiałem dachówko podobnym, dachówką, gontem lub innym materiałem szlachetnym, w przypadku dachu stromego ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych);

4) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000m2;

2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem MN/U dopuszcza się:

1) lokalizowanie zabudowy usługowej jako funkcji samodzielnej,

2) lokalizację zabudowy gospodarczej, garażowej i gospodarczo - garażowej w granicy działek,

3) lokalizację dodatkowej drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, zakończonej placem do nawracania o minimalnych wymiarach 12,5mx12,5m,

4) lokalizowanie usług wbudowanych w budynek mieszkalny.

§ 18. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:

a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,01 - maksymalna 0,8,

d) wysokość budynku: do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 10,0 m,

e) geometria dachu: dach stromy dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 18° do 45°,

f) wykończenie zewnętrzne budynków: pokrycie dachu materiałem dachówko podobnym, dachówką, gontem lub innym materiałem szlachetnym, ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych);

2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U dopuszcza się: lokalizację dodatkowej drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, zakończonej placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5mx12,5m.

§ 19. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i obiekty związane z regulacją stosunków wodnych,

b) urządzenia melioracyjne;

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

§ 20. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDL ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla terenu: KDZ - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla terenów KDL zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: KDZ - poszerzenie drogi klasy zbiorczej znajdującej się poza granicami planu;

3) dla terenu: KDL - poszerzenie drogi klasy lokalnej znajdującej się poza granicami planu;

4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 21. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu:

1) dla terenu MN/U - 10%;

2) dla terenu U - 10 %;

3) dla terenów dróg publicznych - 0,01%;

4) dla pozostałych terenów - 0,01%.

§ 22. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów zatwierdzonego uchwałą Nr XII/80/03 Rady Gminy Grabów z dnia 30 grudnia 2003r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 85 z dnia 8 kwietnia 2004r. poz. 724 wraz ze zmianami.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grabów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) przedmiotowy projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 24 kwietnia 2014 r. Uwagi można było składać do dnia 12 maja 2014 r.

§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów. W związku z czym Rada Gminy Grabów nie rozstrzygała o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Grabów rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania dotyczy terenu częściowo uzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury technicznej i częściowo niezagospodarowanego. Projektowane przeznaczenie obszaru opracowania pod teren zabudowy jednorodzinnej i usługowej, usługowej oraz tereny fragmentów poszerzeń dróg publicznych wymaga rozbudowy istniejącej gminnej sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - komunikacyjnej, które należą do zadań własnych gminy:

1) plan zakłada poszerzenie na niewielkim fragmencie drogi gminnej, co stanowiłoby obciążenie budżetu gminy ze względu na konieczność wykupu gruntów oraz utrzymanie;

a) zadania w zakresie realizacji drogi publicznej przewidzianej w planie oraz związanymi z nią ewentualnymi wykupami terenów pod rozbudowę prowadzić będą właściwe jednostki gminne,

b) w przypadku zadań publicznych wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych,

c) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje,

d) realizacje i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawach planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »