| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/397/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i art. 6, art. 14 ust. 5, ust. 5a-5fb oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317 oraz z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów.

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Ksawerów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

§ 3. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń ponad wymiar czasu określonego w § 2 ust. 1 jest odpłatne.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 3 ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności, o której mowa w § 3 określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki, a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 6. 1. Opłata za godzinę korzystania ze świadczeń, o której mowa w § 4 ust. 1, ulega obniżeniu na każde dziecko o 25% w przypadku, gdy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonego przez Gminę Ksawerów uczęszcza rodzeństwo.

2. Nie pobiera się opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku, gdy:

1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu;

3) z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych korzysta dziecko pochodzące z rodziny, w której jest troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia.

§ 7. Traci moc: uchwała Nr XXVIII/167/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »