| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/362/14 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biała Rawska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz.1318 Dz. U. z 2014r. poz. 379), oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7
i 290) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Białej Rawskiej prowadzone przez Gminę Biała Rawska, zwane dalej "przedszkolem", w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane poza godzinami, o których mowa w § 1, są odpłatne.

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1 są:

1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

2) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i umysłowy, rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania otaczającym światem,

3) gry i zabawy ruchowe wdrażające do zdrowego stylu życia,

4) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych,

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacji pedagogicznych, poszerzających podstawę programową.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola określone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, według stawki
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 80% stawki określonej w §3 ust. 1.

§ 4. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość odpłatności, o której mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków, kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Biała Rawska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Stępniewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »