| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Łodzi; Zarządu Powiatu Pabianickiego

z dnia 3 lipca 2014r.

zawarte w dniu 03 lipca 2014 r. pomiędzy:

Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Irena Grenda - Wicestarosta Pabianicki

2. Gabriela Wenne - Błażyńska - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego

przy udziale Skarbnika Powiatu - Elżbiety Piekielniak,

zwanym dalej "Powiatem",

a Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego działają :

1. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi

2. Beata Jachimczak - Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, zwanym dalej "Miastem".

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379), w związku z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (poz. 199) oraz § 1 zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 46/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie, zgodnie z uchwałą Nr LII/355/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok oraz uchwałą Nr LIV / 375 /14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź, zawarte zostało porozumienie:

§ 1. 1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wydawaniu orzeczeń: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem dla mieszkańców Powiatu.

2. Opłata za przeprowadzenie czynności diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana na podstawie cennika usług, stanowiącego załącznik do porozumienia.

3. Miasto zapewni realizację powierzonego zadania przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

§ 2. 1. Powiat ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok w dziale 854, rozdział 85406 § 2310 w kwocie 15 000 zł.

2. Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania z Urzędu Miasta Łodzi noty obciążającej wraz z wykazem dzieci ze szczegółową specyfikacją czynności przeprowadzonych w 2014 r. przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

3. Miasto przekaże Powiatowi notę obciążającą, o której mowa w ust. 2, dwukrotnie w ciągu roku tj. w terminie do 10 lipca za I półrocze i 10 grudnia za pozostały okres 2014 r.

4. Środki będą przekazane na rachunek bankowy Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi,
41 1560 0013 2026 0000 2091 0045. W przypadku opóźnienia terminów zapłaty przewidziane są odsetki ustawowe.

§ 3. Wydatkowanie przyznanych środków oraz zwrot środków niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379).

§ 4. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Wicestarosta Pabianicki


Irena Grenda


Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego


Gabriela Wenne-Błażyńska


Skarbnik Powiatu Pabianickiego


Elżbieta Piekielniak

Wiceprezydent Miasta Łodzi


Krzysztof Piątkowski


Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ


Beata Jachimczak


Załącznik do Porozumienia z dnia 03 lipca 2014 r.

Cennik usług psychologiczno-pedagogicznych
świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

I. Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo

1. Badanie psychologiczne

119 zł

2. Badanie pedagogiczne

97 zł

3. Badania logopedyczne

65 zł

4. Konsultacja, porada

60 zł

5. Praca zespołu orzekającego

146 zł

6. Wydanie pisemnej opinii, orzeczenia

49 zł

II. Terapia

Terapia indywidualna:

1) logopedyczna

60 min.

76 zł

2) pedagogiczna

60 min.

76 zł

3) psychologiczna

60 min.

76 zł

III. Inne

1. Szkolenie dla nauczycieli, rodziców

60 min.

33 zł/osoba

2. Wizyta domowa - koszt delegacji wg odpowiednich przepisów.


Wicestarosta Pabianicki


Irena Grenda


Wiceprezydent Miasta Łodzi


Krzysztof Piątkowski


Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego


Gabriela Wenne-Błażyńska


Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

Beata Jachimczak


Skarbnik Powiatu Pabianickiego


Elżbieta Piekielniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »