| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Opoczna; Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 12 lutego 2015r.

do porozumienia nr 1/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829), art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 8 ust. 2a i ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwały Nr VI/52/11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej, oraz uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1) Starosta Józef Róg

2) Wicestarosta Marcin Baranowski

i

Gmina Opoczno reprezentowana przez Burmistrza Opoczna Rafała Kądzielę

zawierają aneks następującej treści:

§ 1. W porozumieniu Nr 1/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. zawartym pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Opocznie a Gminą Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawą finansowania powierzonych zadań będą środki określone na każdy rok w budżecie Powiatu Opoczyńskiego w wysokości 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) przekazane na konto Gminy Opoczno w banku BPH Kraków nr 911060 0076 0000 3210 0020 7971".

2) w § 3:

a) w ust. 2 słowo "sprawozdania" zastępuje się słowem "sprawozdanie" oraz kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: "zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu".

b) ust. 3:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Ze środków finansowych, o których mowa w § 2, MBP pokrywa, z zastrzeżeniem ust. 4, wydatki wynikające z zadań powiatowej biblioteki publicznej t.j.:"

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) koszty działalności informacyjnej".

- skreśla się pkt 7,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Z dotacji MBP nie można pokrywać wydatków, które musi ponieść niezależnie od tego, czy realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej."

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Na sprzętach, materiałach informacyjnych, publikacjach itp. zakupionych ze środków przekazanych przez Powiat Opoczyński, umieszcza się informację, że wydatek ten został dokonany lub współfinansowany ze środków Powiatu Opoczyńskiego."

3) w § 5 słowa "dyrektor MBP" zastępuje się słowami "Gmina Opoczno"

4) w § 6 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako 5, natomiast ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po rozwiązaniu porozumienia, znajdujące się w posiadaniu MBP ksiegozbiór, urządzenia i pomoce metodyczne zakupione w ramach środków z budżetu Powiatu Opoczyńskiego, Przyjmujący przekazuje Powierzającemu."

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Niniejszy aneks do porozumienia sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik do Aneksu Nr 2
zawarty pomiędzy powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego a Gminą Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna
z dnia 12 lutego 2015 r.

Wzór sprawozdania rzeczowo finansowego z realizacji powierzrzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zadania powiatowej biblioteki Publicznej - art. 20 ust. 1,2,4,5 ustawy o bibliotekach

Rodzaj wydatku (przeznaczenie z Porozumienia)

Opis realizowanego zadania

Kwota wykorzystana z dotacji

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących
jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy

Pełnienie funkcji ośrodka informacji
biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym

Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej

Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie
realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki
publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5

Podpis Dyrektora

Podpis Głównego Ksiegowego

Starosta Opoczyński


Józef Róg


Wicestarosta


Marcin Baranowski


Burmistrz Opoczna


Rafał Kądziela

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »