| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Bielawy

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie współdziałania Miasta Łowicz z?Gminą Bielawy w?zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Bielawy

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zawarto porozumienie pomiędzy: Miastem Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1(NIP: 834-00-06-833) reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwanym dalej „Miastem”, a Gminą Bielawy z siedzibą w Bielawach ul. Garbarska 11 (NIP: 834-12-93-438) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Bielawy – Sylwestra Kubińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Kubiak, zwaną dalej „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego uczniom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 10 w Łowiczu prowadzone przez Miasto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia, nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Gmina pokrywa koszt wychowania przedszkolnego ucznia - mieszkańca Gminy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez Miasto prowadzące przedszkola.

2. Miesięczny koszt, o którym mowa w ust. 1, wynosi 694,07 zł.

3. Miesięczna kwota środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn liczby uczniów - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i miesięcznego kosztu, o którym mowa w ust. 2.

4. Za miesiące lipiec – sierpień liczba uczniów – mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia za okres styczeń – czerwiec 2015r.

§ 4. 1. Za okres, o którym mowa w §2 ust. 1, Gmina przekaże Miastu środki za 1 ucznia w wysokości 5.552,56 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) w terminie do 20 lutego 2015 roku.

2. Środki, w wysokości określonej w ust.1, zostaną przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 32 2030 0045 1110 0000 0236 8560.

§ 5. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Miasto zobowiązuje się do udostępniania – na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dziecka w przedszkolu.

3. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia.

§ 6. 1. W przypadku konieczności zmiany wysokości środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola wysokość środków określonych w §4 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci na podstawie aneksu do porozumienia.

2. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych i zmianie miesięcznego kosztu, o którym mowa w §3 ust. 2, zmianie ulegnie wysokość środków określonych w §4 ust. 1, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 7. 1. Przekazane środki, określone w §4 ust. 1 Porozumienia, Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31.08.2015 r. Środki niewykorzystane do tego terminu, w całości lub w części, Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.09.2015 r. na rachunek bankowy Gminy: 92 9288 1011 2600 1094 2000 0020.

2. Podstawą rozliczenia przekazanych środków będą udokumentowane listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania środków przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

4. Środki pobrane nienależnie, Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania środków na rachunek bankowy Gminy.

5. Zwrotowi podlega ta część przekazanych środków, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Joanna Mostowska- Dyrektor ZOPM,

- ze strony Gminy:Sylwester Kubiński- Wójt Gminy.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Arkadiusz Podsędek- Skarbnik Miasta,

- ze strony Gminy:Dorota Kubiak- Skarbnik Gminy.

§ 9. Porozumienie Miasta i Gminy może być rozwiązane na mocy Porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Bielawy


Sylwester Kubiński

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »