| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Kluki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zasad i?trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Kluki za osiągnięcia w?dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i?ochrony kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 roku  poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrodę Wójta Gminy Kluki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody określa Rada Gminy Kluki w uchwale budżetowej.

§ 3. Celem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest wyróżnienie oraz uhonorowanie artystów oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promują Gminę Kluki.

§ 4. 1. Nagroda, o której mowa w § 3, może być przyznana w przypadku umotywowania i udokumentowania przez wnioskodawcę osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców.

§ 5. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Kluki z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1. instytucji kultury;

2. stowarzyszeń i związków twórczych, innych podmiotów, których statutowa działalność obejmuje zadania w dziedzinie kultury,

3. Komisji Oświaty, Sportu i Kultury.

§ 6. Wniosek złożony w terminie do 31 stycznia danego roku powinien zawierać:

1. oznaczenie wnioskodawcy,

2. imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę organizacji kandydującej do otrzymania nagrody,

3. adres zamieszkania kandydata do nagrody,

4. opis osiągnięć.

§ 7. 1. Nagrody mają charakter pieniężny.

2. Wysokość jednej nagrody nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Kluki.

2. Od decyzji Wójta Gminy Kluki nie przysługuje odwołanie.

3. Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy wysokość przyznanych nagród z podaniem imienia i nazwiska osoby nagrodzonej.

4. Warunkiem wypłaty nagrody jest pisemna zgoda nagrodzonego lub w przypadku osoba osoby poniżej 18 roku życia, jego przedstawiciela ustawowego na wyżej wymienioną publikację.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUKI


Łukasz Trzciński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »