| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/45/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne oraz inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, dla którego Miasto Kutno jest organem prowadzącym.;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego dziecka;

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, oraz dyrektora szkoły, przy której działa punkt przedszkolny.

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach jak następuje:

1) pozostawanie obojga Rodziców w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, lub gdy wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub gdy pobierają naukę w systemie dziennym - 4 pkt.;

2) czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie co najmniej 8 godz. - 3 pkt.;

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 pkt.;

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego - 2 pkt.;

5) uczęszczanie kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 w następujący sposób:

1) § 2 pkt. 1 - oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 pkt. 2 - oświadczenie rodzica zawarte we wniosku;

3) § 2 pkt 3 - kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodzica kandydata;

4) § 2 pkt. 4 oświadczenie rodzica stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 2 pkt. 5 oświadczenie rodzica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Ja niżej podpisana/y ….......................................................................................................

Zamieszkała/y ….............................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym Nr …......................................... wydanym przez …..................................................................................................................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ramach pracowniczego stosunku pracy* w ….............

….................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ramach samozatrudnienia * …....................................... …...............................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, iż wykonuję pracę na podstawie umów cywilnoprawnych* …..................................... …...............................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym* w …....................................... …...........................................................................................................................................

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia …...............................................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej
w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …................................. ….............................................. (data urodzenia) …............................ w …................................... uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub/i żłobka (adres szkoły/żłobka) …...................................................…........................................................................................

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia ….................................….................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego

Oświadczam, że kandydat (imię i nazwisko) …..............................................................................

w minionym roku szkolnym uczęszczał do innego przedszkola lub żłobka miejskiego, (adres przedszkola/żłobka/ ..........................................................................................................................................

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia ….................................….................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »