| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) oraz art. 6m oraz 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz.87 )

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pęczniew, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Pęczniewie, w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Deklarację o której mowa w § 1 niniejszej uchwały można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew;

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mailto:ug_peczniew@wp.pllub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

3) deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać w formacie: .pdf, .rtf, .doc, .odt;

4) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (zmiana Uchwała Nr XXIX/163/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwała Nr XXXVI/218/2013 z dnia 25 września 2013r., Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych


Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 4 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »