| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Wodzierady

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie Uchwały Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej, oraz Uchwały Nr III/28/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wodzierady porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łask realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku oraz na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51a i art. 51b i art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) zawarte zostało porozumienie pomiędzy: Gminą Łask, reprezentowaną przez Burmistrza Łasku - Pana Gabriela Szkudlarka a Gminą Wodzierady, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wodzierady - Panią Renatę Szafrańską:

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, zwany dalej Domem, jest dziennym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Łask.

2. Na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu do w/w Domu mogą być kierowani również mieszkańcy Gminy Wodzierady.

§ 2. 1. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Warunkiem skierowania mieszkańca Gminy Wodzierady jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, że Dom dysponuje wolnym miejscem.

§ 3. 1. Decyzje o skierowaniu mogą być wydane dla dorosłych osób wykazujących zaburzenia psychiczne, w tym dla przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, a także dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2. Decyzja o skierowaniu musi określać miesięczną odpłatność uczestnika za pobyt w Domu. Odpłatność za pobyt nie stanowi odpłatności za gorący posiłek.

3. Odpłatność za pobyt w Domu winna być wpłacona przez uczestnika do dnia 20 każdego miesiąca do kasy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.

§ 4. Gmina Łask nie zapewnia mieszkańcom Gminy Wodzierady dowozu do Domu.

§ 5. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Gmina Wodzierady zobowiązuje się do pokrywania kosztów tego posiłku.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Łasku


Gabriel Szkudlarek

Wójt


Renata Szafrańska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »