| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na względzie odpowiednie uhonorowanie osób za działalność na rzecz Gminy i Miasta godną najwyższego uznania, ustanawia się Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica.

§ 2. Przyjmuje się regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 27 stycznia 2015 r.

REGULAMIN
nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica.

§ 1. Regulamin określa zasady nadawania oraz wzór Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica.

§ 2. Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica nadaje się za wyjątkowe zasługi dla Gminy i Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wiedzy, kultury i gospodarki.

§ 3. 1. Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica nadaje Rada Gminy i Miasta
w Drzewicy w drodze uchwały podjętej na uzasadniony wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Drzewicy,

2) Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

3) stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Drzewica.

2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:

a) dane o kandydacie,

b) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

3. Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Gminy i Miasta w terminie 90 dni od daty jego złożenia w Biurze Rady.

4. U chwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica podejmuje Rada Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. 1. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane niezależnie od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.

§ 5. 1. Osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa.

2. Wzór Aktu Nadania stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6. 1. Wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady Gminy
i Miasta Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy i Miasta
w Drzewicy na Sesji Rady Gminy i Miasta.

2. W sytuacjach, gdy wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa nie jest możliwe na Sesji Rady Gminy i Miasta wręczenia dokonuje delegacja, w skład której wchodzą: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica.

§ 7. 1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują następujące przywileje:

a) używania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Drzewica",

b) uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego - we wszystkich Sesjach Rady Gminy
i Miasta oraz w uroczystościach o charakterze miejskim.

2. Nazwiska Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica są brane pod uwagę przez Radę Gminy i Miasta Drzewica przy nadawaniu nazw ulicom, placom i parkom Miasta Drzewica.

§ 8. 1. Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelem prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta w "Księdze Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica".

2. Księga, o której mowa w ust. 1. zawiera wpisy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Ewidencję Nadanych Aktów Honorowego Obywatelstwa prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta Drzewica.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu nadawania

Honorowego Obywatelstwa

Gminy i Miasta Drzewica

AKT NADANIA

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy

Uchwałą Nr ......./ ........./ .................. z dnia..........................

nadała

Tytuł Honorowego Obywatela

Gminy i Miasta Drzewica

Panu(i)

................................................................................................

Uzasadnienie wyróżnienia:

......................................................................................................

......................................................................................................

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Załącznik Nr 2 do Regulaminu nadawania

Honorowego Obywatelstwa

Gminy i Miasta Drzewica

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą Nr ......../......... ..........

z dnia..........................

Na wniosek złożony przez

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nadała

Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica

Panu/Pani

............................................................................................................................................................

Wręczenie Aktu Nadania dokonał Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Gminy i Miasta

w Drzewicy

...........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

w dniu...................................................

podczas................................................................................................................

(okoliczności wręczenia)

Dane dotyczące wyróżnionej osoby:

1. Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................

2. Adres zamieszkania......................................................................................................................

3. Wykształcenie i zawód................................................................................................................

4. Miejsce pracy...............................................................................................................................

5. Obywatelstwo..............................................................................................................................

Uzasadnienie wyróżnienia:........................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica dokonał

Sekretarz Gminy i Miasta w Drzewicy

................................ ...... ...........................................

(imię, nazwisko, pieczęć) (data, podpis)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »