| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Łowicz

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie współdziałania Miasta Łowicz z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Łowicz

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/32/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Łowicz i Uchwały Nr IV/23/07 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie współdziałania Gminy Łowicz z Gminą Miasta Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Łowicz zostaje zawarte w dniu 12 lutego 2015 roku Porozumienie Międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem", pomiędzy: Miastem Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1(NIP: 834-00-06-833) reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwanym dalej "Miastem", a Gminą Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Długa 12 (NIP: 834-18-60-216) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Łowicz - Andrzeja Barylskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Krupińskiej, zwaną dalej "Gminą".

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego uczniom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia, nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Gmina pokrywa koszt wychowania przedszkolnego ucznia - mieszkańca Gminy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez Miasto prowadzące przedszkola.

2. Miesięczny koszt, o którym mowa w ust. 1, wynosi 694,07 zł.

3. Miesięczna kwota środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn liczby uczniów - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i miesięcznego kosztu, o którym mowa w ust. 2.

4. Za miesiące lipiec - sierpień liczba uczniów - mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia za okres styczeń - czerwiec 2015r.

§ 4. 1. Za okres, o którym mowa w §2 ust. 1, Gmina przekaże Miastu środki za 61 uczniów w wysokości 508.059,24 złotych (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) w następujący sposób:

- I transza w wysokości 169.353,16 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złotych szesnaście groszy) w terminie do 15 marca 2015 roku,

- II transza w wysokości 169.353,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złotych) w terminie do 24 kwietnia 2015 roku,

- III transza w wysokości 169.353,08 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złotych osiem groszy) w terminie do 15 października 2015 roku.

2. Środki, w wysokości określonej w ust.1, zostaną przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 32 2030 0045 1110 0000 0236 8560.

§ 5. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Miasto zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach.

3. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia.

§ 6. 1. W przypadku konieczności zmiany wysokości środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wysokość środków określonych w §4 ust. 1 ulegnie zmianie.

2. W przypadku zmiany w okresie trwania porozumienia wysokości ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych i zmianie miesięcznego kosztu, o którym mowa w §3 ust. 2, zmianie ulegnie wysokość środków określonych w §4 ust. 1.

3. O każdej zmianie, o której mowa w §6 ust. 1 i 2, Miasto zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić Gminę.

§ 7. 1. Przekazane środki, określone w §4 ust. 1 Porozumienia, Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31 grudnia 2015 r. Środki niewykorzystane do tego terminu, w całości lub w części, Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy Gminy: Bank Pekao S.A. II o/ Łowicz Nr 55 1240 1819 1111 0000 1088 6601.

2. Ostateczne rozliczenie wysokości środków określonych w §4 ust. 1 porozumienia nastąpi w oparciu o dane ustalone zgodnie z §6 ust. 1 i 2 w terminie do 15 stycznia 2016 r.

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania środków przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

4. Środki pobrane nienależnie, Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania środków na rachunek bankowy Gminy.

5. Zwrotowi podlega ta część przekazanych środków, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Joanna Mostowska- Dyrektor ZOPM,

- ze strony Gminy:Magdalena Król- Inspektor.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Arkadiusz Podsędek- Skarbnik Miasta,

- ze strony Gminy:Bożena Krupińska- Skarbnik Gminy.

§ 9. Porozumienie Miasta i Gminy może być rozwiązane na mocy Porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Łowicz


Andrzej Barylski

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »