| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz.768, poz. 1133; z 2015 r. poz. 22) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIII/353/14 z dnia 31 marca 2014 r., Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w gminie Wola Krzysztoporska zwany dalej "planem", po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/404/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 r.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono w części graficznej planu, wyznaczony:

1) od północy - wzdłuż drogi krajowej nr 8, południowa granica działki nr ewid. 362/11 obręb Majków Duży;

2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ewid. 415/1, 415/2;

3) od południa - południowe granice działek nr ewid. 138/1, 414/2, 415/2;

4) od zachodu - zachodnie granice działek nr ewid. 138/1. 412/3, 412/2.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna, zwana dalej "rysunkiem planu" - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną linią rozgraniczającą oraz oznaczoną symbolem literowym lub cyfrowo-literowym na rysunku planu;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej drogę lub teren, w jakiej można sytuować budynek;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zajętą budynkami, przy czym powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy zewnętrznych krawędzi ścian na powierzchnię działki budowlanej;

4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, wyznaczonej przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi ścian budynków do powierzchni działki budowlanej;

5) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywanej działalności;

6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

7) zieleni ozdobnej - należy przez to rozumieć kształtowane przez człowieka skupiska drzew i krzewów wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej, podnoszące walory estetyczne przestrzeni;

8) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone, o zwartej strukturze i formowane w kształcie pasów oraz szpalerów;

9) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej jest mniejszy niż 70%;

10) infrastrukturze towarzyszącej - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia techniczne, w tym między innymi lokalne obiekty oczyszczania ścieków bytowych oraz przyzakładowe obiekty podczyszczania ścieków przemysłowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dojazdy, place manewrowe, place postojowe i parkingi związane z użytkowaniem obiektu budowlanego.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U;

2) tereny komunikacyjne:

a) teren drogi publicznej zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ,

b) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz sytuowania budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:

a) 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych,

b) 3,0 m - pochylni i spoczników;

2) dopuszczenie lokalizacji na obszarze objętym planem dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni ozdobnej;

3) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 6,0 m2 na ogrodzeniach oraz elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru z zakazem lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych od strony drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

4) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych oraz szyldów o powierzchni nie większej niż 4,0 m2 z zakazem lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych od strony drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

5) zakaz lokalizacji reklam, w tym reklam na ogrodzeniach i budynkach oraz wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych;

6) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz przęseł wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych;

7) maksymalną wysokość ogrodzeń - 2,0 m.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

2) nakaz stosowania rozwiązań projektowo - budowlanych zapewniających warunki akustyczne wewnątrz budynków zgodne z obowiązującymi normami;

3) dopuszczenie realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

5) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

6) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na terenach zdrenowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

8) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku, oraz na zbieraniu odpadów.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizację obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej, magazynowej, usługowej, w tym handlowej oraz składów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) na terenie 1P/U dopuszczenie:

a) rozbiórki, remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów budowlanych z zachowaniem parametrów określonych w planie;

b) zachowania geometrii dachu oraz kolorystyki elewacji w przypadku rozbudowy i nadbudowy;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) na terenie 1P/U - od 0,1 do 3,0,

b) na terenie 2P/U - od 0,1 do 2,4,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - od 0,1 do 1,2;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 60%;

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 15%;

6) dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 20°;

7) maksymalną wysokość budynków:

a) na terenie 1P/U - 18,0 m,

b) na terenie 2P/U - 15,0 m,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - 10,0 m;

8) liczbę kondygnacji budynków:

a) na terenie 1P/U - maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych,

b) na terenie 2P/U - maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;

9) maksymalną wysokość budowli - 20,0 m za wyjątkiem za wyjątkiem budowli i urządzeń telekomunikacyjnych;

10) materiał i kolor elewacji:

a) tynk, okładziny zewnętrzne z blachy stalowej i aluminiowej oraz płyty warstwowe w okładzinach aluminiowych w kolorze białym, odcieniach beżu, brązu lub szarości,

b) szkło, okładziny klinkierowe w naturalnych kolorach materiałów budowlanych;

11) minimalną powierzchnię nowych działek budowlanych:

a) równą powierzchni terenu na terenach 1P/U, 3P/U i 4P/U,

b) na terenie 2P/U - 5000 m2;

12) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej dla samochodów osobowych:

a) co najmniej 4 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej produkcyjnej lub usługowej,

b) co najmniej 1 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej magazynowej,

c) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- co najmniej 1 miejsca postojowego - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 6 do 15,

- co najmniej 2 miejsc postojowych - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 16 do 40,

- co najmniej 3 miejsc postojowych - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 41 do 100,

- co najmniej 4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100;

13) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej dla samochodów ciężarowych co najmniej 1 miejsca postojowego na 1000 m2 powierzchni użytkowej produkcyjnej lub usługowej;

14) na terenie 2P/U dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10,0 m z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 5,0 m od linii rozgraniczających projektowanych dróg wewnętrznych;

15) obsługę komunikacyjną:

a) terenu 1P/U z drogi 1KDL,

b) terenu 2P/U z drogi KDZ, 2KDL lub z projektowanych dróg wewnętrznych,

c) terenu 3P/U z drogi 2KDL,

d) terenu 4P/U poprzez działkę nr ewid. 411/1 z drogi lokalnej zlokalizowanej poza obszarem planu.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) strefę oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220kV zlokalizowanej poza obszarem planu o szerokości 68,0 metrów, po 34,0 m od osi linii w obu kierunkach, na terenie której ustala się:

a) zakaz zabudowy oraz nasadzeń roślinności wysokiej,

b) po przełożeniu istniejącej linii elektroenergetycznej lub jej skablowaniu, przestaje obowiązywać określona strefa oddziaływania;

2) w granicy obszaru zmeliorowanego obowiązują ustalenia przepisów odrębnych w zakresie przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych;

3) w zakresie lokalizacji budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. obowiązują ustalenia przepisów odrębnych w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla terenu drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji zieleni ozdobnej, urządzonej oraz chodników i ścieżek rowerowych,

c) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dla terenów dróg publicznych lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji zieleni ozdobnej, urządzonej oraz chodników i ścieżek rowerowych,

c) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) nakaz lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji;

2) dopuszczenie odstępstwa od nakazu, o którym mowa w pkt. 1 w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji;

3) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

a) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) nakaz odprowadzania ścieków przemysłowych po ich wcześniejszym podczyszczeniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszczenie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszczenie realizacji przyzakładowych obiektów podczyszczania ścieków przemysłowych,

e) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni ścieków komunalnych i przemysłowych;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie własnej działki,

b) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z projektowanej sieci gazowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszczenie skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej,

c) dopuszczenie lokalizacji kontenerowych stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o minimalnej powierzchni 40 m2 oraz słupowych stacji transformatorowych;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna lub odnawialne źródła energii;

10) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem ustala się:

1) nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) minimalną powierzchnię działek wydzielonych w wyniku scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §9. pkt 11 przy zachowaniu:

a) minimalnej szerokości frontu działek powstających w wyniku scalania i podziału nieruchomości - 30,0 m,

b) kąta przebiegu granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80°-100°;

3) dopuszczenie wydzielania działek dla lokalizacji sieci oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie określa się minimalnej powierzchni działki, z zastrzeżeniem §11. ust. 2 pkt 8 lit. c.

§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

2) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń służących obsłudze budowy.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Maria Głowacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska

w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Wola Krzysztoporska rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 08.12.2014 r. do 12.01.2015 r. W dniu 10.12.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin składania uwag ustalono na dzień 26.01.2015 r.

§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Wola Krzysztoporska nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Wola Krzysztoporska rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych;

2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP";

2) wydatki z budżetu gminy;

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/23/15

Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XLIII/353/14 z dnia 31 marca 2014 r., podjęto czynności zmierzające do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Procedura opracowania i uchwalenia miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Wójt wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Po rozpatrzeniu wniosków i odpowiedzi instytucji sporządzono projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska. Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały przekazane odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub zaopiniowania. Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 08.12.2014 r. do 12.01.2015 r. W dniu 10.12.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 26.01.2015 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

W związku z przeprowadzeniem, opisanej powyżej, procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za uzasadnione.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »