| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, z 2014 r. poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Buczek, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

§ 2. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkołach podstawowych, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w § 1 ust. 1, jest odpłatne.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w §2 ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie.

§ 4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkola, o których mowa w § 2, określa zarządzenie dyrektora placówki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »