| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/OK/2015 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

zawarte pomiędzy:

Powiatem Zgierski, zwanym dalej "Powierzającym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota - Starosta Zgierski oraz Adam Świniuch - Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, a Gminą Aleksandrów Łódzki, zwaną dalej "Przyjmującym", reprezentowaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. Tadeusza Kościuszki 2.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu i uchwały Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia w 2015 roku do realizacji wykonania powierzonej przez Powiat Zgierski w drodze porozumienia Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, strony zawierają porozumienie dotyczące organizacji i finansowania określonego poniżej zadania:

§ 1. Przyjmującemu zostaje powierzona w roku 2015 organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwanych dalej "Igrzyskami ".

§ 2. 1. Odpowiedzialnym ze strony Przyjmującego za organizację Igrzysk jest dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

2. Do bieżących kontaktów i nadzoru merytorycznego ze strony Powierzającego upoważnia się Jacka Brzezińskiego - naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

§ 3. Igrzyska zostaną zorganizowane w terminach odrębnie ustalonych pomiędzy stronami.

§ 4. Powierzający przyznaje na organizację Igrzysk kwotę w wysokości 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

§ 5. 1. Przyznana kwota, w wysokości określonej w § 4, zostanie przekazana przez Powierzającego na konto Przyjmującego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim nr 64 8780 0007 0000 0231 1000 0008, w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

2. Przyznana kwota przeznaczona jest na organizację Igrzysk, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania, opłaty sędziowskiej, kosztów obsługi medycznej, zakupu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników.

3. Przyjmujący nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie niniejszego porozumienia na inne cele, niż określone w ust. 2, pod rygorem zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 6. W przypadku wykorzystania jedynie części przyznanej kwoty, o której mowa w § 4, pozostałe środki Przyjmujący zwróci na konto Powierzającego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 96 9263 0000 0920 1389 2010 0019 w terminie ustalonym dla ostatecznego rozliczenia określonego w § 7 porozumienia.

§ 7. 1. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania i obejmować będzie rzeczywiste koszty poniesione przez Przyjmującego na organizację Igrzysk, nie wyższe jednak niż kwota określona w § 4.

2. Podstawą rozliczenia będzie zatwierdzone przez Powierzającego sprawozdanie finansowe, złożone przez Przyjmującego w terminie określonym w ust. 1, uwzględniające wszystkie wydatki ze wskazaniem wydatków pokrytych z kwoty, o której mowa w § 4.

3. Wraz ze złożeniem rozliczenia finansowego, Przyjmujący przedłoży sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowanych Igrzysk.

§ 8. Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w porozumieniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. Ewentualne kwestie sporne pomiędzy Powierzającym a Przyjmującym będą rozstrzygane w sposób polubowny. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Powierzającego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego


Jacek Lipiński

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota


Członek Zarządu


Adam Świniuch

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »