| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/OK/2015 Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

zawarte pomiędzy:

Powiatem Zgierski, zwanym dalej "Powierzającym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota - Starosta Zgierski oraz Adam Świniuch - Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, a Gminą Miasto Zgierz, zwaną dalej "Przyjmującym", reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego z siedzibą w Zgierzu przy pl. Jana Pawła II 16.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały Nr IV/40/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu i uchwały Nr V/37/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2015 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, strony zawierają porozumienie dotyczące organizacji i finansowania określonego poniżej zadania:

§ 1. Przyjmującemu zostaje powierzona w roku 2015 organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwanych dalej "Igrzyskami ".

§ 2. 1. Odpowiedzialnym ze strony Przyjmującego za organizację Igrzysk jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

2. Do bieżących kontaktów i nadzoru merytorycznego ze strony Powierzającego upoważnia się Jacka Brzezińskiego - naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

§ 3. Igrzyska zostaną zorganizowane w terminach odrębnie ustalonych pomiędzy stronami.

§ 4. Powierzający przyznaje na organizację Igrzysk kwotę w wysokości 40.000,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

§ 5. 1. Przyznana kwota, w wysokości określonej w § 4, zostanie przekazana przez Powierzającego na konto Przyjmującego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr 42 8783 0004 0017 2303 2000 0102, w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

2. Przyznana kwota przeznaczona jest na organizację Igrzysk, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania, opłaty za przewóz uczestników na zawody szczebla rejonowego lub wyższego, opłaty sędziowskiej, kosztów obsługi medycznej, zakupu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników.

3. Przyjmujący nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie niniejszego porozumienia na inne cele, niż określone w ust. 2, pod rygorem zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 6. W przypadku wykorzystania jedynie części przyznanej kwoty, o której mowa w § 4, pozostałe środki Przyjmujący zwróci na konto Powierzającego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 96 9263 0000 0920 1389 2010 0019 w terminie ustalonym dla ostatecznego rozliczenia określonego w § 7 porozumienia.

§ 7. 1. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania i obejmować będzie rzeczywiste koszty poniesione przez Przyjmującego na organizację Igrzysk, nie wyższe jednak niż kwota określona w § 4.

2. Podstawą rozliczenia będzie zatwierdzone przez Powierzającego sprawozdanie finansowe, złożone przez Przyjmującego w terminie określonym w ust. 1, uwzględniające wszystkie wydatki ze wskazaniem wydatków pokrytych z kwoty, o której mowa w § 4.

3. Wraz ze złożeniem rozliczenia finansowego, Przyjmujący przedłoży sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowanych Igrzysk.

§ 8. Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w porozumieniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. Ewentualne kwestie sporne pomiędzy Powierzającym a Przyjmującym będą rozstrzygane w sposób polubowny. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Powierzającego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Prezydent Miasta Zgierza


Przemysław Staniszewski

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota


Członek Zarządu


Adam Świniuch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »