| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 150) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzyżanów na czas nieoznaczony i na czas oznaczony.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;

2) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Krzyżanów reprezentowaną przez Wójta Gminy;

3) dochodzie - należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, osiągnięte przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku o najem lokalu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego;

4) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1440).

Rozdział 2
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 3. Umowy najmu na czas nieoznaczony zawierane są przy najmie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Umowy najmu na czas oznaczony stosuje się w przypadku najmu lokali socjalnych.

§ 4. Umowa najmu mieszkania na czas nieoznaczony może być zawarta, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 5. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 6. Nie planuje się obniżenia czynszu najemcom o niskich dochodach. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej jest i będzie realizowana na podstawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych na postawie odrębnych przepisów regulujących zasady ich przyznawania.

Rozdział 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 7. Za osoby spełniające warunki do otrzymania lokalu ze względu na złe warunki mieszkaniowe i trudną sytuację materialną, uważa się osoby:

1) zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkaniowej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 15 m2;

2) których średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym;

3) które mają udokumentowane zamieszkanie na terenie Gminy przez okres co najmniej pięciu ostatnich lat;

4) nie dewastowały dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych;

5) nie pogarszały celowo i własnym działaniem warunków mieszkaniowych w dotychczas zajmowanym lokalu;

6) nie powodowały z własnej winy zaległości czynszowych w dotychczas zajmowanym lokalu.

Rozdział 4
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 8. W pierwszej kolejności umowy najmu lokali mieszkalnych będą zawierane z osobami:

1) które pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;

2) zajmującymi lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia;

3) zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu z zasobów gminy, ze względu na złe warunki mieszkaniowe i trudną sytuację materialną;

4) ubiegającymi się o zamianę lokali ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych z ważnych powodów rodzinnych lub społecznych;

§ 9. Za osoby, z którymi umowy najmu na lokale socjalne powinny być zawierane w pierwszej kolejności uważa się osoby, które:

1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądu;

2) pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;

3) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 10. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być również zakwalifikowane:

1) osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym;

2) osoby nie posiadające mieszkania pod warunkiem, że mają udokumentowane zamieszkanie na terenie Gminy przez okres co najmniej pięciu ostatnich lat.

§ 11. Uprawniony do przydziału lokalu mieszkalnego, socjalnego traci uprawnienia po dwukrotnej odmowie przyjęcia lokalu.

Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 12. Lokale mieszkalne mogą być przedmiotem zamiany po uzyskaniu zgody wynajmującego.

§ 13. Zamiany lokali można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy z osobami:

1) z nadmiernego zagęszczenia lokalu;

2) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zamianę miejsca zamieszkania;

3) ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu.

§ 14. Zamiana lokali następuje na wspólny wniosek najemców.

§ 15. Na wniosek najemcy zajmującego lokal z zasobów Gminy może być dokonana zamiana na inny nie zasiedlony lokal z tych zasobów.

§ 16. Nie przewiduje się dokonywania zamian lokali z zasobów Gminy na lokale pochodzące z innych niż gminne zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 6
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 17. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostania w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata, uprawnieni do zawarcia umowy najmu są zamieszkujący w tym lokalu zstępni, wstępni, osoby przysposobione, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletni zstępni rodzeństwa, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

§ 18. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

3. W razie braku osób wymienionych w ust. 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

4. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu z innymi osobami niż wymienione w ust. 1 zamieszkującymi faktycznie wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 5 lat do chwili śmierci najemcy.

5. Osoby wymienione w ust. 1 i 4 mogą uzyskać prawo do lokalu, jeżeli złożą wniosek o zawarcie umowy o najem lokalu w terminie 1 miesiąca od dnia śmierci najemcy.

Rozdział 7
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali

§ 19. Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy, adres;

2) wykaz osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkiwania z wnioskodawcą;

3) dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkiwania uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku odpowiednio udokumentowany;

4) opis sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej;

5) zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy na terenie Gminy Krzyżanów.

§ 20. Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy z udziałem powołanej przez siebie Komisji.

§ 21. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w miarę dysponowania wolnymi lokalami mieszkalnymi.

§ 22. W momencie pojawienia się wolnych lokali mieszkaniowych wnioskodawcy będą zobowiązani zaktualizować dane we wcześniej złożonym wniosku.

§ 23. Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, otrzymuje ofertę najmu lokalu. W przypadku nie przyjęcia przez osobę uprawnioną przedłożonej oferty najmu lokalu, skreśla się ją z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu. Osoba skreślona z listy, może być ponownie wpisana na listę po upływie 3 lat od skreślenia.

Rozdział 8
Przepisy końcowe

§ 24. Traci moc uchwała nr XXXIV/221/2006 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 318, poz. 2477).

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »