| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Grabica

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb, Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVIII/136/2013 Rady Gminy Grabica z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica oraz Uchwała nr XIX/148/2013 Rady Gminy Grabica z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kalisiak


Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Grabica
z dnia 10 marca 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRABICA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabica, określa obowiązki wszystkich podmiotów przebywających na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych w § 3;

2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;

3) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi wyłącznie pod warunkiem stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości do tego celu;

4) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w obrębie nieruchomości wyłącznie w sposób niepowodujący zanieczyszczenia wód, gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-14;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) zużytych opon;

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8) szkła;

9) papieru i tektury;

10) opakowań wielomateriałowych;

11) tworzyw sztucznych;

12) metali;

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

14) odpadów zielonych.

2. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt. 9-12 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt. 2-7 i pkt. 14 są odbierane w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3do 10 m3;

5) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki o pojemności 120 l, 240 l (indywidualne pojemniki lub worki) lub o pojemności od 1 m3do 3 m3(pojemniki zbiorcze) muszą być oznaczone odpowiednio w stosunku do odpadów suchych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, tj. z przeznaczeniem na:

a) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,

b) szkło,

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady,a także ich otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

3. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l w odległościach zapewniających utrzymanie czystości i porządku.

§ 5. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l (lub 2 x120 l);

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l (lub 3 x 120 l);

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników lub worków na terenie nieruchomości przeznaczonych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, czyli:

a) odpadów suchych w skład których wchodzi papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

b) szkła,

c) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l (lub 2 x120 l);

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l (lub 3 x 120 l);

§ 6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady winni wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dostosowane do swych indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem następujących normatywów dostosowanych do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla szkół, przedszkoli, administracji, przychodni itp. - nie mniej niż 3 l na osobę zatrudnioną bądź przebywającą;

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2pow. całkowitej lokalu;

3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego;

4) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 12 l na każdego zatrudnionego;

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,

7) dla nieruchomości służących celom rekreacyjnym w okresach przebywania ludzi - przyjmuje się minimalną pojemność pojemników taką jak dla domów jednorodzinnych.

§ 7. Przepisy § 5 - 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemników lub z pojemników i worków korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

Rozdział 4.
Sposoby i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać oraz gromadzić w pojemnikach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady.

3. Papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, które mogą być zbierane łącznie (odpady suche) należy zbierać oraz gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady.

4. Szkło należy zbierać oraz gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady.

5. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości, do których posiadają tytuł prawny, kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

6. W przypadku gdy odpady komunalne ulegające biodegradacji nie są kompostowane należy je zbierać w pojemnikach lub workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady.

7. Odpady zielone jeżeli nie są kompostowane przez właściciela nieruchomości, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 8 ust. 8.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, można przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady podczas tzw. "wystawek" organizowanych 1 raz w roku w terminie podanym do publicznej wiadomości.

9. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 9. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się następujących rodzajów odpadów komunalnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc;

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane przez właściciela nieruchomości - 1 raz na miesiąc;

3) odpady suche - 1 raz na miesiąc;

4) szkło - 1 raz na miesiąc;

5) pozostałe rodzaje odpadów - według indywidualnych potrzeb.

§ 10. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 11. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego z którym zawarł umowę. Zlecenie winno być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Ilość pozbywanych się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna odpowiadać ilości wody zużytej na nieruchomości na cele bytowe.

4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 12. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w taki sposób aby ograniczyć ilość odpadów kierowanych na wysypiska ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 13. Ograniczenie ilości bioodpadów kierowanych na wysypiska winno być osiągnięte poprzez ich zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Zapewniają ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

§ 16. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Grabica.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 19. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe i tereny rekreacyjne.

§ 20. Odstępstwa od zakazów wymienionych w § 18 i § 19 dopuszczalne są tylko w wypadku gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

§ 22. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości.

§ 23. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »