| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1198 i poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/316/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów oraz zmieniająca ją uchwała Nr LXIII/415/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 17 września 2014 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2015 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3 h, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 25 lutego 2015 r.

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

§ 1. Niniejszy Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) miejsce zamieszkania - miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej;

4) niepełnosprawne dziecko - dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

5) znaczny stopień niepełnosprawności - oznacza także całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6) umiarkowany stopień niepełnosprawności - oznacza także całkowitą niezdolność do pracy albo posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

7) pełnoletni uczeń - uczeń, który ukończył 18 lat lub przed ich ukończeniem zawarł małżeństwo.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałym na terenie Gminy Ksawerów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, do kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe lub gdy trudna sytuacja materialna wynika z innej trudnej sytuacji rodzinnej.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona uczniowi jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów nauki, które wykraczają poza nieodpłatne minimum kształcenia lub opieki wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie szkolnym oraz kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, słowników i lektur szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych dla uczniów a także wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest możliwe. W przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, pomoc w formie świadczenia pieniężnego może być udzielona, jeżeli jej udzielenie w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest celowe.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi :

1) przy dochodzie miesięcznym do 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie:

a) członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko (do lat 16) lub osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, bądź gdy w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, wielodzietność (4 lub więcej dzieci), alkoholizm lub narkomania, bądź więcej niż 2 inne okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy,

- od 155% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114)

b) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, bądź w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 dzieci), bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe, bądź zachodzi więcej niż 1 inna okoliczność wymieniona w art.90d ust.1 ustawy,

- od 117,01% do 154,99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114)

c) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim bądź gdy rodzina jest niepełna albo występuje w niej brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114);

2) przy dochodzie miesięcznym przekraczającym 30% do 50% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie:

a) członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko (do lat 16) lub osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź gdy w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 lub więcej dzieci), alkoholizm lub narkomania, bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe, bądź zachodzi więcej niż 1 inna okoliczność wymieniona w art. 90d ust. 1 ustawy

- od 117,01% do 154,99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114),

b) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim, bądź gdy rodzina jest niepełna lub występuje w niej brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114);

3) przy dochodzie miesięcznym przekraczającym 50% do 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 lub więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 9. Zasiłek szkolny może być przyznany w następujących formach:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

2) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

§ 10. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

§ 11. 1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek odpowiednio, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych albo ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane również z urzędu.

§ 12. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 13. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym winien zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia;

4) wskazanie źródeł dochodów osiąganych przez członków rodziny;

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, jeżeli rodzina ucznia nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

6) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jeżeli rodzina z takich świadczeń korzysta;

7) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna;

8) w przypadku wniosku o stypendium szkolne - informację o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 winny zawierać klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", które zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższych terminów.

5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego pomoc.

6. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wnosi się w formie określonej w art. 63 Kpa ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów.

7. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 15. 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie jest Gminna Komisja Stypendialna.

2. Gminną Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Ksawerów, określając jej skład osobowy ( z udziałem pedagogów szkolnych) oraz Regulamin pracy.

3. Do zadań Komisji należy:

a) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

b) proponowanie wysokości i formy udzielania stypendium lub zasiłku,

c) przedstawianie propozycji przyznania stypendium lub zasiłku z urzędu.

4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

§ 16. 1. Stypendia szkolne przekazywane będą rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi w następujący sposób:

1) w formie rzeczowej - za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Ksawerów, do której uczęszcza uczeń lub przez GOPS w Ksawerowie w stosunku do pozostałych uczniów;

2) częściowej lub całkowitej refundacji kosztów przez bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności, a jeżeli koszty te zostały już poniesione, przez refundację udokumentowanych wydatków osobie, która je poniosła. Udokumentowane wydatki powinny być uzasadnione, poniesione w okresie, na który zostało przyznane stypendium i łączyć się z pobieraniem nauki. Refundacja udokumentowanych wydatków nastąpi do wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym;

3) w formie pieniężnej- przelewem na wskazane konto lub w kasie Banku zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie po wcześniejszym odebraniu dowodu wypłaty z GOPS w Ksawerowie.

§ 17. Informacje o możliwości ubiegania się o stypendium i terminach składania wniosków będą podawane w następujących formach:

1) ogłoszenia na tablicach ogłoszeń szkół gminnych;

2) ogłoszenia na tablicy GOPS w Ksawerowie i stronie internetowej GOPS w Ksawerowie.

§ 18. Przykładowe wzory wniosków dostępne będą:

1) w szkołach prowadzonych przez Gminę Ksawerów;

2) w GOPS w Ksawerowie;

3) na stronie internetowej GOPS w Ksawerowie.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »