| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 524/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 151/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 596), wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Statutu, polegającą na:

1) zmianie w strukturze Zakładu Opieki Długoterminowej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2 nazwy komórki organizacyjnej z "Hospicjum Stacjonarne - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7" na "Oddział Medycyny Paliatywnej - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7."

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik do Uchwały Nr 524/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 15 maja 2015 r.

Struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Otorynolaryngologiczny;

2) Oddział Okulistyczny;

3) Oddział Reumatologiczny;

4) Oddział Urologiczny;

5) Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych;

6) Oddział Rehabilitacyjny;

7) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;

8) Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych;

9) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

10) Oddział Chirurgiczny;

11) Oddział Neurochirurgiczny;

12) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

13) Oddział Neonatologiczny;

14) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

15) Oddział Neurologiczny;

16) Oddział Udarowy;

17) Oddział Ginekologiczno - Położniczy;

18) Oddział Chorób Wewnętrznych;

19) Oddział Pediatryczny;

20) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

21) Izba Przyjęć;

22) Blok Operacyjny;

23) Centralna Sterylizatornia;

24) Apteka Szpitalna;

25) Prosektorium;

26) Izba Przyjęć - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

27) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc- 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

28) Oddział Rehabilitacji - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy w Rafałówce, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Rehabilitacji Dziecięcej;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

3) Gabinet Zabiegowy dla Dzieci.

3. Centrum Psychiatryczne w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

2) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

3) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

4) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

5) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

6) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży;

7) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

8) Oddział Leczenia Uzależnień:

a) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;

9) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej;

10) Oddział Psychiatrii Sądowej;

11) Ośrodek Terapii Zajęciowej;

12) Pracownia do Elektrowstrząsów;

13) Izba Przyjęć;

14) Dział Żywienia;

15) Apteka.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Zespół Poradni Specjalistycznych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Poradnia Otorynolaryngologiczna;

2) Poradnia Okulistyczna;

3) Poradnia Leczenia Zeza;

4) Poradnia Reumatologiczna;

5) Poradnia Urologiczna;

6) Poradnia Nefrologiczna;

7) Poradnia Rehabilitacyjna;

8) Poradnia Diabetologiczna;

9) Poradnia Gastroenterologiczna;

10) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

11) Poradnia Chirurgiczna;

12) Poradnia Chirurgii Dziecięcej;

13) Poradnia Neurochirurgiczna;

14) Poradnia Kardiologiczna;

15) Poradnia Neurologiczna;

16) Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci;

17) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci;

18) Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego;

19) Poradnia Logopedyczna;

20) Poradnia Alergologiczna;

21) Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna;

22) Poradnia Medycyny Pracy;

23) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

24) Szkoła Rodzenia;

25) Poradnia Onkologiczna;

26) Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

27) Poradnia Chirurgii Onkologicznej;

28) Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej;

29) Pracownia Diagnostyki Endoskopowej;

30) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

31) Poradnia Medycyny Paliatywnej;

32) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Okulistyczny;

33) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Otorynolaryngologiczny;

34) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Urologiczny;

35) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Ortopedyczny;

36) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Pulmonologiczno - Alergologiczny;

37) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Dermatologiczno - Wenerologiczny;

38) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Ginekologiczno - Położniczy;

39) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Neurologiczny;

40) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Reumatologiczny;

41) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Gastroenterologiczny;

42) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

43) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgiczno - Neurochirurgiczny;

44) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgiczno - Onkologiczny;

45) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Gruźlicy i Chorób Płuc - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Zespół Poradni Specjalistycznych w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład

którego wchodzą:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

2) Poradnia Leczenia Uzależnień;

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin;

4) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży;

5) Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia;

6) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy.

3. Przychodnia Stomatologiczna w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Stomatologiczna;

2) Poradnia Ortodontyczna;

3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

4) Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia;

5) Poradnia Protetyki Stomatologicznej;

6) Poradnia Stomatologii Dziecięcej;

7) Poradnia Stomatologiczna - 98-290 Warta, Rafałówka.

4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Sieradzu przy ul. Armii
Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Analityki Ogólnej;

2) Pracownia Hematologii;

3) Pracownia Immunochemiczna;

4) Pracownia Mikrobiologii;

5) Pracownia Koaguologii;

6) Pracownia Chemii Klinicznej;

7) Pracownia Serologii Grup Krwi;

8) Punkt pobrań - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

5. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Ultrasonografii;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

3) Pracownia Mammografii;

4) Pracownia Tomografii Komputerowej;

5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

6) Pracownia Diagnostyki Obrazowej - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

6. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Sieradzu przy ul. Armii

Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Pracownia Holterowska;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Prób Wysiłkowych;

4) Pracownia EKG.

7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Fizykoterapii;

2) Pracownia Kinezyterapii;

3) Pracownia Masażu;

4) Pracownia Hydroterapii;

5) Pracownia Ciepłolecznictwa (parafina);

6) Sala Ćwiczeń dla Dzieci;

7) Dział Rehabilitacji - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

8) Poradnia Rehabilitacyjna - 98-290 Warta, Rafałówka;

9) Pracownia Fizjoterapii - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

8. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład której wchodzą:

1) Gabinet Lekarza POZ;

2) Gabinet Pielęgniarki POZ;

3) Gabinet Medycyny Szkolnej;

4) Gabinet Szczepień;

5) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy;

6) Zespół Transportu Sanitarnego;

7) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

9. Ratownictwo Medyczne w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład

którego wchodzą:

1) Ambulatorium Ogólne;

2) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego;

3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego;

4) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-270 Złoczew, ul. Burzenińska 8/10;

5) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3;

6) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-235 Błaszki, Lubanów 27;

7) Dyspozytornia.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI POZASZPITALNEJ

1. Zakład Opieki Długoterminowej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą:

1) Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej;

2) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy;

3) Hospicjum Domowe - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7;

4) Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem;

5) Oddział Medycyny Paliatywnej - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7.

2. Zespół Opieki Długoterminowej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.

3. Zespół Opieki Pozaszpitalnej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zespół leczenia środowiskowego;

2) Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »