| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Dmosin uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Dmosin wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Dmosin w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia dla powierzchni handlowych do 2m2 - 5,00 zł oraz dodatkowo 10,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni handlowej z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dla handlu prowadzonego w niedziele:

a) od punktu sprzedaży lodów - 65,00 zł,

b) od innych stoisk handlowych o powierzchni do 2m2 - 30,00 zł, oraz dodatkowo 20,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni handlowej;

3) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 50,00 zł;

4) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 60,00 zł;

5) przy sprzedaży z autobusu - 70,00 zł.

2. W przypadku zbiegu różnych stawek opłaty, należy pobrać jedną opłatę - wyższą.

§ 3. 1. Opłata targowa pobierana jest za wydaniem pokwitowania.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się na inkasentów Panią Annę Szymańską, Panią Magdalenę Działak oraz Panią Elżbietę Wojciechowską.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za pobranie opłat w wysokości 10 % pobranych w danym miesiącu opłat targowych.

2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie po rozliczeniu wpłat, w terminie 10 dni od daty wpływu na rachunek budżetu Gminy pobranej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/203/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »