| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Kazimierz Środa


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyn oraz transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, dalej zwany Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

1) spełniających wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz sanitarno-porządkowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa Przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

3) w ilości i stanie technicznym zapewniającym ciągłość wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) wyposażonych w sposób zapewniający warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy asenizacyjne na trasie przejazdu oraz powstających w miejscu poboru nieczystości.

§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową:

1) zlokalizowaną na terenie ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych, z odpowiednim zapleczem technicznym;

2) zapewniającą możliwość codziennego parkowania pojazdów po zakończonej pracy;

3) zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.

§ 3. W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w § 2, Przedsiębiorca powinien wykazać możliwość korzystania z serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania w należytym stanie sanitarno-higienicznym pojazdów u innego podmiotu.

§ 4. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte i dezynfekowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania tras transportu nieczystości;

3) miejsca, które podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostaną zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi, powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane.

§ 5. Przedsiębiorca powinien zapewnić odbiór nieczystości przez stację zlewną, spełniającą wymagania określone w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Z treści art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wynika, iż rada gminy jest zobowiązana określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Zezwolenia, o którym mowa powyżej udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (art. 7 ust. 6 cytowanej Ustawy).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,

b) bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Działoszynie, realizując delegację ustawową przewidzianą w powołanych przepisach prawa, podjęła niniejszą Uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »