| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku) położonych na terenie Gminy Inowłódz, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych;

2) zmieszane odpady komunalne są odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, w tym w miesiącu lipcu i sierpniu - z częstotliwością 2 razy w miesiącu;

3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadow wielomateriałowych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na miesiąc, w tym w miesiącu lipcu i sierpniu - z częstotliwością 2 razy w miesiącu;

4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w §3 pojemnikach, w tym workach
z folii LDPE będzie prowadzone z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 pażdziernika;

5) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku;

6) odbiór odpadów wielkogabarytowych bedzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku.

§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z następujących pojemników:

1) pojemniki o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L, 2500 L oraz pojemniki o pojemności od 5 do 10 m3;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego;

3) kosze uliczne o pojemności od 35 do 50 L;

4) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie oraz kodami kreskowymi
z przeznaczeniem na:

a) papier i makulaturę,

b) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe,

c) szkło,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 4. 1. Segregacji "u źródła" podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady zielone.

2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów,
o których mowa w §4 ust. 1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Dopuszcza się przekazywanie pozostałych frakcji odpadów tj.chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogababarytowe, oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek
i placówek służby zdrowia.

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe nalezy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty.

§ 5. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;

2) gleba i ziemia, w tym kamienie; będą odbierane z terenu nieruchomości po zleceniu przez właściciela nieruchomości stosownej usługi dodatkowej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2012 r.,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 861).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr Wacław Chachuła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »