| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/93/16 Rady Gminy Głowno

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głowno, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Głowno z siedzibą w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno; osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) określa się formaty: *.XML, *.DOC jako otwarty format elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do odczytu) druku deklaracji, umieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno;

2) układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje składa się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Głownie, z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP";

4) deklaracje opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Głowno Nr XXXVIII/181/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno


Łukasz Łukasik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/93/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »