| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/XLIII/10 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 maja 2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1)oraz art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm 2)Rada Powiatu w Legionowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65 895 217,33 zł

z tego:

a)dochody bieżące 59.325.021,33 zł

b)dochody majątkowe 6.570.196,00 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 247 619,33 zł

z tego:

a)wydatki bieżące 58.546.952,33zł

b)wydatki majątkowe 16.700.667,00 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

2)w § 2:

a)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 9.352.402,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a)zaciągniętych kredytów w kwocie 5.500.000 zł

b)zaciągniętej pożyczki w kwocie 250.000 zł

c)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.602.402 zł”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.485.866 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.500.000 zł

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 250.000 zł

c) wolnych środków w kwocie 5.735.866 zł”

d) w ust. 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a i b”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 225.492,00 zł''

,,2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 620.902 zł, z tego:

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.400,00 zł

b) na wydatki w oświacie w wysokości 119.497,00 zł

c) na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków UE w wysokości 471.005,00 zł''

4)w załączniku – Tabela Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2010 r.: dochody bieżące – pozycja Dział 758 i pozycja Dział 852 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;

5)w załączniku – Tabela Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2010 r. pozycja Dział 600, pozycja Dział 630, pozycja Dział 750, pozycja Dział 754, pozycja Dział 758, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;

6)w załączniku Nr 1 – Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 pozycje w Dziale 600 wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone w tym załączniku;

7)w załączniku Nr 2 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności pozycja Dział 801 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały;

8)w załączniku – Tabela 2a – Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujęte w WPI) pozycja Dział 600 rozdz. 60014, Dział 750 rozdz. 75020, dodaje się nowe zadanie określone w załączniku Nr 5 do uchwały;

9)w załączniku – tabela Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. w Cz. 1. Zadania z zakresu administracji rządowej pozycja Dział 852, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do uchwały;

10)w załączniku Nr 3 – Dotacje udzielone w 2010 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych pozycje w dziale 801 i w dziale 854 wymienione w załączniku Nr 7 do uchwały otrzymują brzmienie określone w tym załączniku;

11)w załączniku Nr 4 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych pozycja Dział 801 rozdz. 80120 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 8 do uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92,poz 753.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik3.ods

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik4.ods

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik5.ods

.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik6.ods

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik7.ods

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 252/XLIII/10
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik8.ods


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zmiany w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 48.666,00 zł - plan po zmianie 65.895.217,33 zł,
- zmniejszenia planu wydatków powiatu o kwotę 264.860,00 zł - plan po zmianie 75.247.619,33 zł,
- deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zmniejszeniu o kwotę 313.526,00 zł i będzie wynosił 9.352.402,00 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r. przedstawia się następująco:

I Zmiany w planie dochodów :

1.W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 48.466 zł, dotyczy Domu Pomocy Społecznej, który Uchwałą Rady z dnia z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymał w ramach wydatków niewygasających zabezpieczenie środków 122.000 zł na kontynuację inwestycji ułożenia nawierzchni z kostki brukowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 73.533,93 zł. Pozostałe środki w wysokości 48.466 zł stanowią dochód budżetu

2.W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 200 zł – zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. pismo FIN.I. - 301/3011/852/48/10. Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

II Zmiany w planie wydatków:

1.W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 265.000 zł – stanowi per saldo zmian, w tym:
1)300.000 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie nakładek asfaltowych w drogach powiatowych 1810 W, 1811 W, 4303 W w Gminie Nieporęt;
2)120.000 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt przebudowy układu komunikacyjnego ciągu ulic Józefa Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Mireckiego w Legionowie;
3)65.000 zł – wprowadzenie nowego zadnia pn. Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi 1816 W (ul. Przyszłości) Gmina Nieporęt;
4)150.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z powodu przeniesienia wykonania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 W (ul Wczasowa) w Gminie Nieporęt, (plan po zmianie 50.000 zł);
5)600.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z powodu przeniesienia wykonania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1805 W w Gminie Serock na 2011 r. (plan po zmianie 50.000 zł);

2.W dziale 630 Turystyka, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększenie o kwotę 50 000 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z planowanym prowadzeniem badań społecznych dotyczących promocji turystycznej na terenie Powiatu Legionowskiego;

3.W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 348,519 zł – stanowi per saldo zmian w tym: 405.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w tym: remont holu głównego (250.000 zł), zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (45.000 zł), szkolenia pracowników (110.000 zł) w Starostwie Powiatowym, 56.481 zł – zmniejszenia planu wydatków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r;

4.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie o kwotę 20.000 zł – dotyczy częściowego przeniesienia środków z działu 758 do działu 754, z którego będą następowały wydatki związane z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej;

5.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 265.500 zł – rezerwy celowej w tym: 110.000 zł - ,,Eurojakość w urzędzie – szkolenia'' 45.000 zł - ,,e - standard w urzędzie'' 90.500 zł ,,Wirtualne Zegrze''; 20.000 zł ,,rezerwa na zadania związane z Zarządzaniem kryzysowym'';

6.W dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 447.539 zł, - stanowi per saldo zmian w zakresie zmniejszeń planu o wolne środki po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. i skorygowaniu odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych.
a) rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie o kwotę 9.185 zł - PZSiPS w Legionowie,
b) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – zmniejszenie o kwotę 1.259 zł - PZSiPS w Legionowie,
c) rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie o kwotę 7.086 zł - PZSiPS w Legionowie,
d) rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 173.070 zł
- PZSP Serock zmniejszenie o kwotę 547 zł,
- LO Legionowo zmniejszenie o kwotę 3.810 zł,
e) rozdz. 80123 Licea profilowane - zmniejszenie o kwotę 7.612 zł
- PZSP Serock - zmniejszenie o kwotę 1.282 zł,
-PZSP Legionowo – zmniejszenie o kwotę 264 zł,
f) rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie o kwotę 243.947 zł
- w PZSP w Legionowie - zmniejszenie o kwotę 4.392 zł,
- w PZSP Serock – zmniejszenie o kwotę 1.687 zł,
g) w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie o kwotę 6.074
- PZSiPS w Legionowie,
h) w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 3.421 zł - PZSIPS w Legionowie;
i) w rozdz.80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.115 zł dotyczy PZSP Serock;

W zakresie zmian planu dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych niepublicznych:
d1) rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zmiana planu dotacji dla:
SLO w Legionowie – zwiększenie o kwotę 51.888 zł,
LO Żak – zmniejszenie o kwotę 3.054 zł,
LU Żak – zmniejszenie o kwotę 213.546 zł,
LO ZDZ – zmniejszenie o kwotę 4.001 zł,
e1) rozdz. 80123 Licea profilowane – zmniejszenie kwoty dotacji o 6.066 zł dla: LO ZDZ zmniejszenie o kwotę 6.066 zł,
f1) rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie o 237.868 zł kwoty dotacji dla Szkoły Policealnej Żak – Centrum Nauki;

7.W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 86.088 zł w tym:
a) rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie planu o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na wynajęcie autokaru dla członków Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie;
b) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł, na podniesienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w DPS w Legionowie oraz dokonanie rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na 2010 r. oraz zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości;
c) rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.735 zł na wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w związku z podwyższeniem kwalifikacji;
d) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne;
e) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 28.953 zł , co stanowi per saldo zmian, w tym:
- 30.000 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne na etat zastępcy dyrektora w PCPR w Legionowie,
- 1.047 zł zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na 2010 r.;

8.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę 4.385 zł – wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na 2010 r;

9.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 212.957 zł co stanowi per saldo zmian w tym:
a) w rozdz. 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 3.600 zł – wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS za 2010 r,
b) w dziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym, poradnie specjalistyczne – zmniejszenie o kwotę 2 486 zł – wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. i skorygowanie naliczonego odpisu na ZFŚS na 2010 r.,
c) w dziale 85411 Domy wczasów dziecięcych – zwiększenie planu dotacji o kwotę 216.955 zł,
d) w rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2.088 zł;

Informacja do załącznika Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

W związku ze zmianą decyzji w zakresie podziałek budżetowych zmienia się zakres załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia usuwając z kolumny 4 tabeli określeń paragrafów klasyfikacji budżetowej i począwszy od kolumny 8 planowane wydatki na lata 2011-2013.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja do załącznika Nr 11 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.
Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku ubiegłym, które zostały na rachunku dochodów własnych na kwotę 15.582 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie – przeznacza się na zakup wyposażenia sanitarnego, szafy ubraniowej, instalacji zaworów magnetycznych w drzwiach wejściowych oraz wykonanie tablic na budynek szkolny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »