| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/206/2010 Rady Gminy Obryte

z dnia 16 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/54/95 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 2 załącznik otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. W paragrafie 3 skreśla się ustęp „3”.

3. Skreśla się paragraf „4”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Podpora


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/206/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 16 lipca 2010 r.

STATUT
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem.

§ 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

4) niniejszego statutu.

§ 2. Zespół wykonuje zadania własne oraz zlecone w zakresie oświaty.

§ 3. 1. Zespół obejmuje swoją działalnością szkoły, przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte.

2. Zespół jest samodzielną jednostką budżetową Gminy.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Obryte.

§ 4. Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Gminy w Obrytem.

§ 5. 1. Do zakresu działania Zespołu należy zapewnienie niezbędnych warunków działania szkół i placówek oświatowych.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) pomoc jednostkom oświatowym w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej,

2) opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych rocznych planów finansowych, planów dochodów, wydatków budżetowych i pozabudżetowych,

3) prowadzenie obsługi finansowej jednostek oświatowych w ramach zawartych porozumień oraz przyznanych środków finansowych, w zakresie: - płacowym, - rzeczowym, - socjalnym,

4) sporządzanie sprawozdawczości określonej odrębnymi przepisami,

5) nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych prowadzonej przez jednostki oświatowe,

6) nadzór nad realizacją wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych,

7) nadzór nad realizacją bieżących remontów,

8) nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i p.poż.,

9) pomoc dyrektorom jednostek przy opracowaniu rocznych planów finansowych oraz sporządzanie zbiorczych informacji do opracowania budżetu gminy,

10) przedstawianie organom gminy propozycji do podjęcia decyzji w sprawach dotyczących wykonywania zadań należących do organu prowadzącego, a w szczególności:

- tworzenia i likwidacji placówek oświatowych,

- powoływania i odwoływania dyrektorów,

- dokonywania ocen pracy dyrektora,

- zatwierdzania projektów organizacyjnych jednostek,

- określania siatki szkół i przedszkoli,

11) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

12) pomoc dyrektorom w wyposażeniu szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,

13) udzielanie pomocy dyrektorom w zakresie obsługi prawnej,

14) prowadzenie spraw z zakresu dowozu dzieci, we współpracy z dyrektorami,

15) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Zespołu oraz dyrektorów jednostek,

16) nadzór nad realizacją dożywiania dzieci przez jednostki oświatowe,

17) przedstawianie organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki,

18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez organy gminy.

§ 6. W wykonywaniu zadań, Zespół współdziała w szczególności z:

- Kuratorium Oświaty,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Zakładami Opieki Zdrowotnej,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

- innymi podmiotami.

§ 7. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego bezpośrednim przełożonym w zakresie wynikającym ze stosunku pracy.

3. Dyrektor Zespołu jest bezpośrednim przełożonym pozostałych pracowników Zespołu w zakresie wynikającym ze stosunku pracy.

§ 8. Dyrektor koordynuje pracą Zespołu oraz nadzoruje działalność jednostek oświatowych.

§ 9. Organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez dyrektora, który stanowi podstawę do określenia struktury etatowej w uzgodnieniu z Wójtem Gminy

§ 10. Do podstawowych obowiązków i uprawnień dyrektora Zespołu należą:

- samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie wynikającym ze statutu, udzielonych upoważnień, zakresu czynności oraz odrębnych przepisów prawa,

- nadzór nad poprawnością dokumentów wytworzonych przez Zespół,

- ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, w tym określanie uprawnień i obowiązków dla poszczególnych pracowników,

- zatrudnianie i wynagradzanie pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującym prawem,

- ustalanie zasad obiegu dokumentacji w jednostce,

- określanie wewnętrznych instrukcji oraz instrukcji wynikających z przepisów prawa,

- zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Zespołu,

- utrzymywanie współpracy z organizacjami związkowymi i innymi.

§ 11. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną, finansowaną z budżetu gminy i rozliczającą się z tym budżetem na zasadach określonych przepisami finansowymi.

2. Środkami finansowymi Zespołu są środki pochodzące z: budżetu gminy, subwencji oświatowej i innych dochodów i wpływów.

§ 12. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami finansowymi.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

3. W ciągu roku budżetowego mogą być dokonywane zmiany w rocznym planie finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zespół prowadzi własną obsługę księgową w oparciu o typowy plan kont dla jednostki budżetowej.

5. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13. 1. Środki finansowe Zespołu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

2. Zespół może gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochody określone przez organ stanowiący pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

§ 14. Majątek Zespołu stanowi mienie przekazane przez organ stanowiący.

§ 15. 1. Zespół jest zakładem pracy dla pracowników w nim zatrudnionych w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

2. Status pracowników regulują przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 17. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Podpora

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »