| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zwierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki ze środków budżetu miasta

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska ( t. jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 12400) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w mieście, a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Pionki” przyjętym Uchwałą Nr LXXIX/383/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 23.04.2009r., uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Miasta Pionki na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych.

§ 2. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 składają pisemne wnioski.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Wnioskodawcą.

3. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego w Pionkach.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych gminy.

§ 3. Przyjmuje się regulamin zawierający szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik do Uchwały Nr VI/74/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr VI/74/2011- Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »