| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie Budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 9.855.827 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 9.470.359 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 385.468 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 11.412.827 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 9.386.347 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.026.480 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.557.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczki w kwocie 1.557.000 zł,
2) Przychody budżetu w wysokości 2.421.000 zł, rozchody w wysokości 864.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 304.056 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 864.000 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.252.944 zł.
§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 18.070 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 21.930 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4) Dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Andrzej PietrzakPrzewodniczący Rady Gminy
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2b.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »