| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie gminy Czernice Borowe, w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.

3. W konsultacjach mogą brać udział organizacje, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.

4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Wójta.

2. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy ten akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji w konsultacjach.

3. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej.

2) bezpośrednich spotkań lub narad.

4. Informację o podejmowanych konsultacjach Wójt Gminy publikuje na stronie internetowej www.czerniceborowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, podając w szczególności przedmiot, formę lub formy i termin przeprowadzenia konsultacji.

5. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 4.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 5.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w § 4 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta Gminy nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

§ 6.

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7dni od zakończenia konsultacji.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) omówienie przebiegu konsultacji,

2) zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

§ 7.

Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie.

§ 8.

Niezależnie od konsultacji przeprowadzonych w trybie przewidzianym w § 3- § 6, przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć i prezentować stanowiska organizacji na temat projektów aktów prawa miejscowego na komisjach Rady lub podczas sesji Rady.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bastkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »