| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2, pkt. 2, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami), Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 110/X/03 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i nadania statutu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2004r. Nr 6, poz. 278 i z 2009r. Nr 80 , poz. 2148 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3. ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3 .Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernice Borowe”.

2. w § 8 otrzymuje brzmienie:

„ §8.

1) Organem zarządzającym Biblioteką jest Kierownik.

2) Kierownik kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3) Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.”

3. w § 9 otrzymuje brzmienie:

„ §9.

1) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2) Kierownik może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt.

3) Wójt wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.”

4. w § 11 otrzymuje brzmienie:

„ §11.

1) Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2) Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych

3) doskonalenie zawodowe pracowników

4) wynagrodzenia pracowników

5) utrzymanie i eksploatację majątku

3) Biblioteka może uzyskać środki finansowe z:

1) wpływów z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach

2) dotacji z budżetu państwa

3) wpływów z najmu i dzierżawy majątku

4) spadków, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych

5) innych źródeł.

4) Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Kierownika.

5) Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

6) Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

7) Obsługę finansową Biblioteki zapewnia Urząd Gminy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bastkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »