| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy NowaSucha

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz.675) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Nowa Sucha po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się poniższy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha, zwany w dalszej części także jako „Regulamin”.

2. . Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sucha.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie każdej zabudowanej nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych,

2) utrzymanie miejsc i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, dbanie o właściwy stan techniczny tych urządzeń,

3) przyłączenie nieruchomości do instalacji sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy brak jest sieci kanalizacyjnej w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania w przepisach odrębnych,

4) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób opisany w rozdziale 3

5) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczeń zapobiegając rozsiewaniu się chwastów na inne nieruchomości,

6) uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodnika lub pobocza przyległego bezpośrednio do nieruchomości,

7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jedynie na terenie posesji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływaniem nieczystości do środowiska,

8) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r nr 89,poz. 991z późn. zm.) o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r Nr 147, poz.1033 ze zm.).

Rozdział 3.
Wymagania dotyczące gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych

§ 3. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umów z podmiotem prowadzącym odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obowiązani są do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, a w szczególności:

1) odpadów opakowaniowych ze szkła,

2) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,

3) odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych,

4) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytych baterii i zużytych akumulatorów ,

5) odpadów biodegradowalnych (kompostowych),

6) odpadów powstających w wyniku remontu i modernizacji.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki oraz worki o następujących barwach:

1) żółty (worki przeznaczone do gromadzenia butelek plastikowych po napojach i środkach czystości, puszek metalowych oraz makulatury),

2) zielony (worki przeznaczone do gromadzenia szkła),

3) jasnobrązowy (worki przeznaczone do gromadzenia odpadów kompostowych organicznych).

4. Odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów i modernizacji należy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto umowę o odbieraniu odpadów komunalnych

5. Wójt gminy prowadzi na koszt gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, jak również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można gromadzić w specjalnych punktach sprzedaży detalicznej ,przy zakupie sprzętu tego rodzaju .

6. W miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy dostępne są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz szkła.

7. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, powstające w gospodarstwach domowych, Np fluorencyjne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności powinny być zwracane do miejsc ich odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. Nr 76, poz. 666) lub wrzucane do pojemników przeznaczonych na te odpady w punktach prowadzących sprzedaż detaliczną

8. Baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych oraz w budynku Urzędu gminy.

9. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionemu podmiotowi. Z obowiązku tego zwolnieni są użytkownicy nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby.

10. W celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko zaleca się zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie przydomowe.

11. Tworzenie przydomowych kompostowników nie może powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia.

12. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach .

13. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie oraz Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

14. Szczegółowe warunki odbierania odpadów komunalnych ustalone zostaną w umowie z podmiotem uprawnionym, który zobowiązany jest do odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych z remontów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 4. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) pojemniki na odpady o pojemności :120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów,

2) worki służące do segregacji odpadów,

3) pojemniki typu ,,dzwon” przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, rozstawione na terenie gminy w czterech punktach ogólnodostępnych

4) kontenery typu FLD – 5; 3

5) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Określa się podstawową objętość i ilość pojemników na odpady komunalne stałe dla zabudowań jednorodzinnych jako nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 120 litrów.

3. Dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika przez kilku właścicieli z tym, że obowiązek związany z opróżnianiem, podpisaniem umowy oraz rozliczenie za wywóz odpadów z pozostałymi partycypującymi właścicielami spoczywa na jednym wybranym właścicielu.

4. Osoby prowadzące na nieruchomości działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić w miejscach poza lokalem pojemniki lub kosze na zewnątrz.

5. Kierujący instytucjami oświaty i zdrowia zobowiązani są dostosować ilość i objętość pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia i pracownika,

2) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,

3) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal.

6. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów.

7. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –samochodów asenizacyjnych .

8. Pojazdy te powinny spełniać wymagania określone w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się w zakresie :

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania sie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 5. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem zajmującym się wywozem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Nowa Sucha nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Częstotliwości wywozu odpadów segregowanych, takich jak plastik, szkło i papier należy dostosować do tempa zapełnienia się pojemników z tymi odpadami, aby nie dopuścić do ich przepełnienia zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiębiorące i dostarczonym właścicielom nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i z remontów odbywać się będzie przez uprawniony podmiot po indywidualnym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.

5. Wójt Gminy Nowa Sucha dwa razy w roku organizuje nieodpłatne zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, polegającą na tym, że mieszkańcy dostarczają odpady, o których mowa, w wyznaczone miejsce, a podmiot uprawniony odbiera te odpady w wyznaczonym terminie.

6. Pojemniki przeznaczone na zbieranie odpadów ze szkła i plastik, które rozstawione są na ternie Gminy Nowa Sucha w miejscach ogólnie dostępnych, powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

7. Placówki handlowe, usługowe i gastronomiczne winny być wyposażone w pojemniki na odpady w ilości zapewniającej utrzymanie nich w odpowiednim stanie porządkowym.

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom podmiotów zajmujących się wywozem odpadów dostęp do pojemników na odpady komunalne wystawiając je przed swoje posesje.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są zawrzeć umowę na odbiór ścieków z podmiotem uprawnionym oraz opróżniania ich z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypłynięcie ze zbiornika.

10. Właściciele nieruchomości, którzy są podłączeni do sieci kanalizacji zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór ścieków z jednostką budżetową Usługi Komunalne w Nowej Suchej.

11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umów na wywóz odpadów stałych oraz okazania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub udokumentowanie przyłączenia się do istniejącej kanalizacji. Dowody opłacenia za wskazane usługi należy przechowywać przez 2 lat.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 6. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością . Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lu ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w posesjach ogrodzonych, a właścicieli zobowiązuje się do oznaczenia nieruchomości tabliczką ostrzegającą w tym przedmiocie umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 7. 1. Właściciel lub posiadacz psa obowiązany jest do:

2. systematycznego szczepienia posiadanych psów przeciw wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez te zwierzęta zanieczyszczeń na terenach użyteczności publicznej.

4. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą uznawane za bezpańskie i zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku.

5. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki i schronienia.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 8. 1. Na obszarze zwartej zabudowy jednorodzinnej na działkach do 2 tys. m² zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich tyko na własne potrzeby. Liczba zwierząt gospodarskich nie może być wyższa niż :

1) kury - 7 sztuk

2) kaczki – 7 sztuk

3) króliki lub inne zwierzęta futerkowe -7 sztuk

4) gołębie – 10 sztuk

5) perliczki – 5 sztuk

6) kozy – 1 sztuka

2. Na pozostałych terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej i obszarze działek powyżej 2 tys. m² dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynku gospodarczego przeznaczonego do hodowli zwierząt, spełniającego wymogi prawa. Utrzymanie zwierząt nie może spowodować obniżenia standardów sanitarnych oraz uciążliwości, w szczególności odoru i hałasu dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich prowadzonych po drogach publicznych oraz usuwania odpadów i innych materiałów spadających na drogi w czasie transportu zwierząt.

4. Padnięte zwierzęta należy zgłosić do podmiotu zajmującego się zbieraniem padłych zwierząt. Odbiór takich zwierząt odbędzie się bezpośrednio od ich hodowców.

5. Podmiot zajmujący się zbieraniem padłych zwierząt obowiązany jest stosować obowiązujące przepisy sanitarne i weterynaryjne.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości ,co najmniej raz w roku w okresie między 15 kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości

2. Dokładny termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Nowa Sucha.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny ( zgodnie z ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie )

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust, 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 11. 1. Na żądanie upoważnionej przez Wójta Gminy osoby właściciel nieruchomości jest zobowiązany okazać umowę na wywóz odpadów komunalnych oraz aktualny dowód opłaty za wywóz odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów wywozu.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Nowa Sucha wstęp na teren nieruchomości, jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia wykonywania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 12. Traci moc uchwała Nr 25/VI/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 14. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »