| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn oraz związanych z tym opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz, na nieruchomościach stanowiących wyłączną własność gminy Nadarzyn

2. Do umieszczania reklam w pasie drogowym drogi gminnej stosuje się przepisy i zasady wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) i związanych z nią przepisów wykonawczych

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o reklamie – należy przez to rozumieć treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług.

§ 3. 1. Umieszczanie reklam na obiektach lub terenach stanowiących wyłączną własność gminy Nadarzyn wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Nadarzyn i następuje na podstawie zawartej umowy określającej wzajemne zobowiązania stron.

2. Umowy mogą być zawierane na czas określony do 3 lat.

3. Za umieszczenie reklamy na obiekcie lub terenie będących własnością Gminy Nadarzyn pobierana jest opłata na zasadach zawartych w umowie, w wysokości netto nie mniejszej niż określona w § 6.

§ 4. 1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek.

2. We wniosku należy określić okres na jaki ma być umieszczona reklama oraz dołączyć do niego, następujące dokumenty:

a) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy,

b) projekt graficzny reklamy, z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy.

3. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

4. Zainstalowanie należy wykonywać, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623)

5. W przypadku terenów położonych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, umieszczenie reklam może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Konserwatora Zabytków.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się wielu osób o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu, Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza przetarg.

2. Celem przetargu będzie wyłonienie reklamy, która w sposób najbardziej estetyczny zagospodaruje powierzchnię objętą konkursem.

§ 6. Brak treści

1. Ustala się opłatę miesięczną za umieszczanie reklamy na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn w wysokości:

a) na budynkach i ogrodzeniach – 40 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy,

b) reklama trwale związana z gruntem – 60 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy.

2. Opłata za umieszczenie reklamy ruchomej, wystawionej na czas określony w wysokości 80 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy, uiszczana jest w rozliczeniu miesięcznym.

3. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)

4. W przypadku ekspozycji trwającej niepełny miesiąc, opłatę ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 stawki wymienionej powyżej.

5. Z opłat za reklamy zwolnione są:

1) jednostki organizacyjne gminy Nadarzyn

2) jednostki pomocnicze gminy Nadarzyn.

§ 7. 1. Wójt Gminy Nadarzyn może zwolnić w całości bądź w części wnioskodawcę z obowiązku ponoszenia opłat za umieszczenie reklamy w przypadku wykonania przez wnioskodawcę remontu elewacji całego budynku lub jego części i po spełnieniu wszystkich wymogów w tym zakresie oraz innych przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

2. Zwolnienie, o którym mowa ust. 1 następuje po złożeniu podania w tym zakresie.

§ 8. 1. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, mogą zostać wezwani do dopełnienia odpowiednich czynności lub usunięcia reklam na własny koszt.

2. W przypadku niezastosowania się do wezwania, reklama zostanie usunięta na koszt i ryzyko właściciela reklamy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »