| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn oraz związanych z tym opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz, na nieruchomościach stanowiących wyłączną własność gminy Nadarzyn

2. Do umieszczania reklam w pasie drogowym drogi gminnej stosuje się przepisy i zasady wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) i związanych z nią przepisów wykonawczych

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o reklamie – należy przez to rozumieć treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług.

§ 3. 1. Umieszczanie reklam na obiektach lub terenach stanowiących wyłączną własność gminy Nadarzyn wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Nadarzyn i następuje na podstawie zawartej umowy określającej wzajemne zobowiązania stron.

2. Umowy mogą być zawierane na czas określony do 3 lat.

3. Za umieszczenie reklamy na obiekcie lub terenie będących własnością Gminy Nadarzyn pobierana jest opłata na zasadach zawartych w umowie, w wysokości netto nie mniejszej niż określona w § 6.

§ 4. 1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek.

2. We wniosku należy określić okres na jaki ma być umieszczona reklama oraz dołączyć do niego, następujące dokumenty:

a) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy,

b) projekt graficzny reklamy, z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy.

3. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

4. Zainstalowanie należy wykonywać, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623)

5. W przypadku terenów położonych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, umieszczenie reklam może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Konserwatora Zabytków.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się wielu osób o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu, Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza przetarg.

2. Celem przetargu będzie wyłonienie reklamy, która w sposób najbardziej estetyczny zagospodaruje powierzchnię objętą konkursem.

§ 6. Brak treści

1. Ustala się opłatę miesięczną za umieszczanie reklamy na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn w wysokości:

a) na budynkach i ogrodzeniach – 40 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy,

b) reklama trwale związana z gruntem – 60 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy.

2. Opłata za umieszczenie reklamy ruchomej, wystawionej na czas określony w wysokości 80 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy, uiszczana jest w rozliczeniu miesięcznym.

3. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)

4. W przypadku ekspozycji trwającej niepełny miesiąc, opłatę ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 stawki wymienionej powyżej.

5. Z opłat za reklamy zwolnione są:

1) jednostki organizacyjne gminy Nadarzyn

2) jednostki pomocnicze gminy Nadarzyn.

§ 7. 1. Wójt Gminy Nadarzyn może zwolnić w całości bądź w części wnioskodawcę z obowiązku ponoszenia opłat za umieszczenie reklamy w przypadku wykonania przez wnioskodawcę remontu elewacji całego budynku lub jego części i po spełnieniu wszystkich wymogów w tym zakresie oraz innych przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

2. Zwolnienie, o którym mowa ust. 1 następuje po złożeniu podania w tym zakresie.

§ 8. 1. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, mogą zostać wezwani do dopełnienia odpowiednich czynności lub usunięcia reklam na własny koszt.

2. W przypadku niezastosowania się do wezwania, reklama zostanie usunięta na koszt i ryzyko właściciela reklamy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »